Четвъртък, 22 октомври 2020
  • Братоев и Борисов RSS
  • Братоев и Борисов във Facebook
  • Братоев и Борисов в Twitter
  • Братоев и Борисов в Google+

Дял втори.
ОБЩЕСТВЕН ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ

Глава първа.
ЛИЦЕНЗ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕН ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ (ЗАГЛ. ИЗМ. – ДВ, БР. 13 ОТ 2011 Г.)

Чл. 4. (Изм. – ДВ, бр. 40 от 2002 г., изм. – ДВ, бр. 13 от 2011 г.) Лиценз за извършване на обществен превоз на пътници се издава в случаите, когато лицето по чл. 2, ал. 1 отговаря на изискванията за:
1. благонадеждност;
2. (В сила от 1.01.2001 г.) професионална компетентност;
3. (В сила от 1.01.2003 г.) финансова стабилност;
4. (Заличена – ДВ, бр. 40 от 2002 г.).
Чл. 5. (Изм. – ДВ, бр. 40 от 2002 г.) Изискванията за благонадеждност са изпълнени, когато ръководителят на транспортната дейност на лицето по чл. 2, ал. 1 не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер или не е лишен с влязла в сила присъда от правото да упражнява превозна дейност.
Чл. 6. (1) (Изм. – ДВ, бр. 50 от 2000 г., изм. – ДВ, бр. 40 от 2002 г., изм. – ДВ, бр. 13 от 2011 г.) Изискванията за професионална компетентност са изпълнени, когато ръководителят на транспортната дейност на лицето по чл. 2, ал. 1 притежава познания и опит, придобити чрез посещения в курсове за обучение или усвоени в транспортната практика, успешно е положил писмен изпит по предмети, определени в приложение № 1 и има най-малко средно образование.
(2) (Изм. – ДВ, бр. 50 от 2000 г., изм. – ДВ, бр. 108 от 2002 г., изм. – ДВ, бр. 13 от 2011 г.) На успешно положилите изпита по ал. 1 изпълнителният директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ или оправомощено от него лице издава удостоверение за професионална компетентност (приложение № 2). Удостоверението е безсрочно.
(3) (Нова – ДВ, бр. 108 от 2002 г., отм. – ДВ, бр. 13 от 2011 г.)
(4) (Изм. – ДВ, бр. 36 от 2001 г., изм. – ДВ, бр. 40 от 2002 г., предишна ал. 3, изм. – ДВ, бр. 108 от 2002 г., изм. – ДВ, бр. 13 от 2011 г.) Изпитите за професионална компетентност се провеждат от Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, като редът и начинът за провеждане на изпитите се определят от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“.
Чл. 6а. (Нов – ДВ, бр. 13 от 2011 г.) Освен в случаите по чл. 6 изискванията за професионална компетентност са изпълнени и когато ръководителят на транспортната дейност на лицето по чл. 2, ал. 1 притежава удостоверение за професионална компетентност, издадено по реда на Наредба № 11 от 2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари (обн., ДВ, бр. 108 от 2002 г.; изм. и доп., бр. 83 от 2005 г.; попр., бр. 85 от 2005 г.; изм., бр. 26 и 46 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 95 от 2006 г.; изм., бр. 36 от 2007 г.; доп., бр. 73 от 2008 г.) или от компетентен орган на държава – член на Европейския съюз.
Чл. 6б. (Нов – ДВ, бр. 13 от 2011 г.) (1) Транспортната дейност на лицето по чл. 2, ал. 1 трябва да бъде ръководена постоянно и ефективно от лице, притежаващо удостоверение за професионална компетентност.
(2) Едно и също лице, притежаващо удостоверение за професионална компетентност по чл. 6, ал. 2 или по чл. 6а, може да ръководи транспортната дейност на не повече от две лица по чл. 2, ал. 1.
Чл. 7. (Изм. – ДВ, бр. 40 от 2002 г., изм. – ДВ, бр. 108 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) (1) Финансово стабилно по смисъла на чл. 4, т. 3 е лицето по чл. 2, ал. 1, което разполага с достатъчно ресурси, с които може да гарантира за нормалното стартиране и функционирането на транспортното предприятие, в размер левовата равностойност на сумата в ЕВРО, както следва:

Година 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
За първи автомобил 2700 3600 4500 5850 6750 7650 8550 9000
За всеки следващ автомобил 1500 2000 2500 3250 3750 4250 4750 5000

(2) Изискванията за финансова стабилност за лицата по чл. 2, ал. 1 са изпълнени, когато стойността на показателя за оценка на финансова стабилност „Фс“ е по-голяма или равна на единица.
(3) (Изм. – ДВ, бр. 13 от 2011 г.) Показателят „Фс“ се определя, както следва:

  капитал и/или банкова гаранция (K/G)
Фс = _________________________________________________,
  левова равностойност левова равностойност
  на сумата в евро на сумата в евро
  за първи автомобил за всеки следващ автомобил
  през съответната година + (n – 1)х през съответната година

където капиталът (К) е равен на размера на собствения капитал (К1) минус размера на невнесения капитал (К2), а „n“ е броят на автобусите, с които лицето по чл. 2, ал. 1 ще извършва превозите; капиталът се определя по данните от представения счетоводен баланс.
(4) (Изм. – ДВ, бр. 13 от 2011 г.) Не е финансово стабилно по смисъла на чл. 4, т. 3 лице, когато показателят за оценка на финансовата стабилност е по-малък от единица и/или лицето по чл. 2, ал. 1 има задължения за данъци и осигурителни вноски освен когато са отсрочени или разсрочени по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.
(5) (Изм. – ДВ, бр. 13 от 2011 г.) Банковата гаранция по ал. 3 трябва да отговаря на следните изисквания:
1. да бъде в полза на лицето по чл. 2, ал. 1;
2. да е със срок не по-малък от една година;
3. да не може да бъде променяна или отменяна без предварително уведомяване на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“;
4. (изм. – ДВ, бр. 13 от 2011 г.) да е издадена от местна банка, притежаваща лиценз, издадена от Българската народна банка за извършване на банкова дейност по смисъла на Закона за кредитните институции или от банка, получила разрешение за извършване на банкова дейност от компетентен орган на държава – член на Европейския съюз.
(6) (Изм. – ДВ, бр. 13 от 2011 г.) Лицата по чл. 2, ал. 1 доказват финансова стабилност в следните случаи:
1. при кандидатстване за издаване или продължаване на срока на валидност на лиценза;
2. при увеличаване на броя на автобусите, с които лицето по чл. 2, ал. 1 извършва превозите;
3. ежегодно.
(7) (Изм. – ДВ, бр. 13 от 2011 г.) Финансовата стабилност се доказва чрез представяне на справка (приложение № 3) с приложени следните документи:
1. счетоводен баланс към последното число на предходния месец;
2. банкова гаранция, отговаряща на изискванията по ал. 5;
3. удостоверение за липса на задължения по чл. 87, ал. 6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.
(8) (Изм. – ДВ, бр. 13 от 2011 г.) В случаите по ал. 6, т. 3 документите по ал. 7 се представят в срок до 30 юни на текущата година.
Чл. 8. (Изм. – ДВ, бр. 40 от 2002 г., изм. – ДВ, бр. 108 от 2002 г., отм. – ДВ, бр. 13 от 2011 г.)
Чл. 9. (Изм. – ДВ, бр. 50 от 2000 г., изм. – ДВ, бр. 108 от 2002 г., изм. – ДВ, бр. 13 от 2011 г.) Кандидатите за получаване на лиценз подават заявление до министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията чрез началника на съответния областен отдел „Контролна дейност – ДАИ“ по образец (приложение № 5) и прилагат следните документи:
1. за лицето по чл. 2, ал. 1:
а) копие от съдебното решение за регистрация;
б) (доп. – ДВ, бр. 13 от 2011 г.) копие от удостоверение за актуално състояние към датата на подаване на заявлението и декларация, че за лицето не е открита процедура за обявяване в несъстоятелност;
в) (изм. – ДВ, бр. 108 от 2002 г.) документите по чл. 7;
г) (доп. – ДВ, бр. 13 от 2011 г.) копие от свидетелство за съдимост на лицето, назначено да ръководи превозната дейност;
д) (изм. – ДВ, бр. 108 от 2002 г., изм. и доп. – ДВ, бр. 13 от 2011 г.) копие от удостоверението за професионална компетентност на лицето, назначено да ръководи превозната дейност, издадено от областен отдел „Контролна дейност – ДАИ“ (приложение № 2);
е) копие от удостоверението за регистрация в „Булстат“;
ж) (изм. – ДВ, бр. 108 от 2002 г., изм. – ДВ, бр. 13 от 2011 г.) декларация за използваната гаражна площ с точно указан адрес;
з) (нова – ДВ, бр. 13 от 2011 г.) копие от договора за назначаване на лицето, което ръководи транспортната дейност;
и) (нова – ДВ, бр. 13 от 2011 г.) копие от справка за приети и отхвърлени уведомления по чл. 62, ал. 4 от Кодекса на труда за лицето, назначено да ръководи транспортната дейност.
2. за автомобилите:
а) (доп. – ДВ, бр. 13 от 2011 г.) копие от част I на свидетелството за регистрация на автомобилите;
б) (изм. – ДВ, бр. 13 от 2011 г.) копие от карта за допълнителен преглед на автобус за превоз на пътници;
в) (доп. – ДВ, бр. 13 от 2011 г.) копие от договор за наем или лизинг на автомобилите със срок на действие на наема и лизинга не по-малко от 1 година в случаите, когато лицето по чл. 2, ал. 1 не използва само собствени автомобили;
г) (нова – ДВ, бр. 108 от 2002 г., отм. – ДВ, бр. 13 от 2011 г.)
д) (нова – ДВ, бр. 108 от 2002 г., доп. – ДВ, бр. 13 от 2011 г.) копие от документ за наличие на изправен контролен уред за регистриране на данните за движението на моторните превозни средства и за работата на екипажите (тахограф);
е) (нова – ДВ, бр. 108 от 2002 г., доп. – ДВ, бр. 13 от 2011 г.) копие от документ за наличие на изправно устройство за ограничаване на скоростта.
Чл. 10. (Изм. – ДВ, бр. 13 от 2011 г.) (1) В срок до 30 календарни дни от подаването на заявлението министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията или оправомощено от него длъжностно лице издава лиценз (приложение № 6).
(2) При настъпване на промени в обстоятелствата, удостоверени с документите по чл. 9 и по чл. 7, ал. 7, в 30-дневен срок от извършване на промяната на обстоятелствата превозвачът писмено уведомява Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ и прави писмено искане за отразяване на промените в лиценза, в случай че те подлежат на вписване в него. Към искането се прилагат документи, удостоверяващи промяната на обстоятелства.
Чл. 11. (1) (Изм. – ДВ, бр. 13 от 2011 г.) Лиценз се издава за срок 5 години.
(2) (Изм. – ДВ, бр. 13 от 2011 г.) Лицензът е поименен и не подлежи на преотстъпване.
(3) (Изм. – ДВ, бр. 13 от 2011 г.) Срокът на лиценза се продължава за нови 5 години, ако превозвачът е направил писмено заявление за това в рамките на 30 календарни дни преди изтичане на срока на валидност на лиценза. Към заявлението се прилагат документите по чл. 9.
Чл. 12. (Изм. – ДВ, бр. 13 от 2011 г.) Лиценз не се издава в случаите, когато:
1. заявлението не е окомплектувано с необходимите документи по чл. 9;
2. правата, произтичащи от издадения лиценз на превозвача, са били прекратени през последните две години на основание чл. 11, т. 1, букви „а“, „в“ и „г“ от Закона за автомобилните превози;
3. кандидатът не отговаря на някое от изискванията по чл. 4.
Чл. 13. (Отм. – ДВ, бр. 13 от 2011 г.)
Чл. 14. (Изм. – ДВ, бр. 13 от 2011 г.) Отказът за издаване на лиценз се мотивира и подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
Чл. 15. (Изм. – ДВ, бр. 50 от 2000 г., изм. – ДВ, бр. 13 от 2011 г.) Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията или оправомощено от него длъжностно лице с писмена заповед отнема лиценза, когато е налице някое от основанията, предвидени в чл. 11 от Закона за автомобилните превози.
Чл. 16. (Изм. – ДВ, бр. 13 от 2011 г.) Отнемането на лиценза се мотивира и подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
Чл. 17. (Изм. – ДВ, бр. 40 от 2002 г., изм. – ДВ, бр. 13 от 2011 г.) (1) Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ води регистър на моторните превозни средства към всеки лиценз и издава удостоверение за обществен превоз на пътници (приложение № 8) за всяко превозно средство, включено в регистъра.
(2) Едно и също превозно средство може да бъде вписано в регистъра само към един лиценз.
(3) Отписване на автомобил от регистъра на моторните превозни средства към лиценза се извършва:
1. по заявление на превозвача, или
2. по решение на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ или оправомощено от него длъжностно лице, когато отпадне обстоятелство за вписване на автомобила, удостоверено с документ по чл. 9, т. 2, букви „а“ и „в“.
(4) За отписване на автомобил в случаите по ал. 3, т. 1 превозвачът подава заявление, в което посочва данните за превозното средство и прилага удостоверението на автомобила за обществен превоз на пътници.
(5) В случаите по ал. 3, т. 2 превозвачът е длъжен да представи удостоверението на автомобила за обществен превоз на пътници в 14-дневен срок от уведомяването му за решението.

Глава втора.
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ВОДАЧИТЕ

Чл. 18. Водачът на автомобил за обществен превоз на пътници трябва да отговаря на следните изисквания:
1. да притежава свидетелство за управление, валидно за съответната категория МПС;
2. (изм. – ДВ, бр. 40 от 2002 г., изм. – ДВ, бр. 13 от 2011 г.) не е осъждан за умишлени престъпления от общ характер или да не е лишен по съдебен или административен ред от правото да управлява моторно превозно средство;
3. (изм. – ДВ, бр. 46 от 2006 г.) да е психологически годен по смисъла на наредбата по чл. 152, ал. 1, т. 2 от Закона за движението по пътищата;
4. (нова – ДВ, бр. 13 от 2011 г.) да отговаря на изискването за квалификация на водача.

Глава трета.
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ АВТОМОБИЛИТЕ (ОТМ. – ДВ, БР. 13 ОТ 2011 Г.)

Чл. 19. (Отм. – ДВ, бр. 13 от 2011 г.)
Чл. 20. (Отм. – ДВ, бр. 13 от 2011 г.)
Чл. 21. (Отм. – ДВ, бр. 13 от 2011 г.)
Чл. 22. (Изм. – ДВ, бр. 108 от 2002 г., отм. – ДВ, бр. 13 от 2011 г.)
Чл. 23. (Отм. – ДВ, бр. 13 от 2011 г.)
Чл. 24. (Отм. – ДВ, бр. 13 от 2011 г.)

Глава четвърта.
ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ ПО ТРАНСПОРТНИ СХЕМИ

Раздел I.
Транспортни схеми (Отм. – ДВ, бр. 40 от 2002 г.).

Чл. 25. (Отм. – ДВ, бр. 40 от 2002 г.).
Чл. 26. (Отм. – ДВ, бр. 40 от 2002 г.).
Чл. 27. (Отм. – ДВ, бр. 40 от 2002 г.).
Чл. 28. (Отм. – ДВ, бр. 40 от 2002 г.).
Чл. 29. (Отм. – ДВ, бр. 40 от 2002 г.).
Чл. 30. (Отм. – ДВ, бр. 40 от 2002 г.).
Чл. 31. (Отм. – ДВ, бр. 40 от 2002 г.).
Чл. 32. (Отм. – ДВ, бр. 40 от 2002 г.).
Чл. 33. (Отм. – ДВ, бр. 40 от 2002 г.).
Чл. 34. (Отм. – ДВ, бр. 40 от 2002 г.).
Чл. 35. (Отм. – ДВ, бр. 40 от 2002 г.).
Чл. 36. (Доп. – ДВ, бр. 36 от 2001 г., отм. с решение № 219/2002 г. на ВАС – ДВ, бр. 8 от 2002 г., отм. – ДВ, бр. 40 от 2002 г.)
Чл. 37. (Отм. – ДВ, бр. 40 от 2002 г.).

Раздел II.
Разпределение и възлагане на превозите по транспортни схеми (Отм. с решение № 219/2002 г. на ВАС – ДВ, бр. 8 от 2002 г., отм. – ДВ, бр. 40 от 2002 г.)

Чл. 38. – Чл. 45б (Отменени с решение № 219/2002 г. на ВАС – ДВ, бр. 8 от 2002 г.)

Раздел III.
Организация на превоз на пътници по утвърдени транспортни схеми (Отм. – ДВ, бр. 40 от 2002 г.).

Чл. 46. (Отм. – ДВ, бр. 40 от 2002 г.).
Чл. 47. (Отм. – ДВ, бр. 40 от 2002 г.).
Чл. 48. (Отм. – ДВ, бр. 40 от 2002 г.).
Чл. 49. (Отм. – ДВ, бр. 40 от 2002 г.).

Раздел IV.
Документи за извършване на превоз на пътници по утвърдени транспортни схеми (Отм. – ДВ, бр. 40 от 2002 г.).

Чл. 50. (Отм. – ДВ, бр. 40 от 2002 г.).

Раздел V.
Обозначаване с табели (Отм. – ДВ, бр. 40 от 2002 г.).

Чл. 51. (Отм. – ДВ, бр. 40 от 2002 г.).

Раздел VI.
Автогари и автоспирки

Чл. 52. (1) (Изм. – ДВ, бр. 40 от 2002 г., изм. – ДВ, бр. 13 от 2011 г.) При изпълнение на превози по автобусни линии всички лица по чл. 2, ал. 1 и водачите задължително използват автогарите и автоспирките съобразно възложеното им разписание. В населените места с повече от една автогара кметът на съответната община определя автогарата, която е начална, междинна или крайна спирка по маршрута.
(2) (Доп. – ДВ, бр. 13 от 2011 г.) Не се допуска ползването на автогарите от лицата по чл. 2, ал. 1, извършващи случайни и специализирани превози.
Чл. 53. (Отм. с решение № 219/2002 г. на ВАС – ДВ, бр. 8 от 2002 г.)
Чл. 53а. (Нов – ДВ, бр. 40 от 2002 г.) (1) Собствениците на автогари са длъжни да допускат срещу заплащане всички лица по чл. 2, ал. 1 по автобусни линии, в чийто маршрут е включена съответната автогара.
(2) (Изм. – ДВ, бр. 13 от 2011 г.) Собствениците на автогарите задължително прилагат еднакви критерии спрямо всички превозвачи при определяне размера на цените за преминаване, престой, за предоставяне на право на продажба на билети и за извършване на други услуги.
(3) Начинът на формиране на цените се определя съгласно методика, утвърдена от министъра на транспорта и съобщенията въз основа категоризиране на автогарите.
(4) (Нова – ДВ, бр. 13 от 2011 г.) Собствениците на автогари определят работно време на автогарата, през което се извършват всички обявени услуги, с начало – не по-късно от 15 минути преди заминаването по разписание на първия за деня автобус, и край – не по-рано от 15 минути след заминаването на последния за деня автобус.
Чл. 54. (1) (Изм. – ДВ, бр. 13 от 2011 г.) Автогарата включва приемна сграда за обслужване на пътниците и обособена територия за движение и престой на автобусите.
(2) (В сила от 01.01.2001 г., изм. – ДВ, бр. 13 от 2011 г.) Всяка автогара трябва да разполага със:
1. гише за предварителна и текуща продажба на билети;
2. гише за информация, на което може да се обслужват и водачите при заверка на пътните листове;
3. помещение за пътниците (чакалня) с отопление и осигурени места за сядане;
4. помещение за приемане и съхраняване на багаж;
5. тоалетна с мивка за пътници;
6. оборудвани с навеси сектори за тръгване на автобусите;
7. обозначено място за спиране на пристигащи автобуси и слизане на пътниците;
8. площадка с твърда настилка (бетон, асфалт или паваж) за движение и престой на автобусите с нанесена пътна маркировка;
9. помещение за майки с деца с отопление и осигурени места за сядане;
10. (В сила от 12.05.2011 г.) външен телефонен автомат, достъпен и за трудноподвижни лица;
11. (В сила от 12.02.2012 г.) подемна платформа или рампа за придвижване на инвалидна количка, изпълнени съгласно изискванията за достъпност, определени съгласно чл. 45 и 46 от Наредба № 4 от 2009 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания (ДВ, бр. 54 от 2009 г.); рампата и подемната платформа следва да осигуряват достъпа до коридора между седалките на автобусите;
12. (В сила от 12.02.2012 г.) достъпни за трудноподвижни лица:
а) маршрут от улицата до автогарата и в автогарата до автобуса;
б) зала за пътници;
в) гише за билети;
г) санитарен възел.
Чл. 55. (1) В автогарата се осигурява визуална информация, включваща:
1. разписание;
2. часовник;
3. списък на обслужваните линии, цени на билетите и работно време на всяко билетно гише;
4. табела с имената на крайните пунктове на линиите от съответното направление – на всеки сектор.
(2) Автогарите с повече от два сектора се оборудват с уредба за звукова информация.
Чл. 56. (1) (Доп. – ДВ, бр. 13 от 2011 г.) В автогарите по маршрута на автобусните линии билети се продават на билетно гише. След приключване на продажбата от билетно гише билети се продават в автобуса от член на екипажа.
(2) Собственикът на автогара предоставя под наем площ на желаещите лица по чл. 2, ал. 1 да открият собствено гише за продажба на билети.
Чл. 57. (1) В автогарите се осъществява контрол и отчетност по изпълнение на разписанията. За всеки започващ, преминаващ или завършващ в автогарата курс длъжностно лице от автогарата вписва в пътния лист фактическото време на пристигане и/или тръгване на автобуса и го заверява с подпис и печат.
(2) Водачите 10 минути преди указания час за потегляне установяват автобусите на съответния сектор.
(3) Водачите предоставят на длъжностното лице пътния лист при всяко пристигане и тръгване от автогарата.
(4) (Изм. – ДВ, бр. 108 от 2002 г.) След всяка заверка на пътен лист длъжностното лице вписва във водения от автогарата дневник (приложение № 9) фактическото време на пристигане и/или тръгване на превозното средство. В края на работния ден/смяна длъжностното лице записва името си и се подписва под нанесените данни за изпълнените курсове.
Чл. 58. Общините могат да изискват от автогарите на своята територия сведения за броя и направленията на пътуванията. Собствениците на автогарите са длъжни да осигурят необходимата информация.
Чл. 59. (Изм. – ДВ, бр. 13 от 2011 г.) (1) Собствениците на автоспирки ги обозначават с пътен знак Д24 „Автобусна спирка“, определен за сигнализиране на спирките с Наредба № 18 oт 2001 г. за сигнализация на пътищата с пътни знаци (обн., ДВ, бр. 73 от 2001 г.; изм., бр. 18 и 109 от 2004 г. и бр. 54 от 2009 г.), и ги оборудват с двустранно или тристранно заграден навес, места за сядане и разписание.
(2) При качване на пътниците от автоспирки продажбата на билети се извършва в автобуса – от водача, кондуктора, стюарда или друг служител на превозвача.
Чл. 60. (1) (Изм. – ДВ, бр. 36 от 2001 г., изм. – ДВ, бр. 13 от 2011 г.) Приемането на нови автогари от гледна точка на изискванията по тази наредба или тяхната реконструкция се извършва от комисия, назначена от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, в състава на която вземат участие служители от областните отдели „Контролна дейност – ДАИ“ и представители на общината, на чиято територия се намира автогарата.
(2) (Доп. – ДВ, бр. 13 от 2011 г.) В случай, че не са спазени изискванията на този раздел, комисията по ал. 1 не приема автогарата или реконструкцията й или взима решение за временно преустановяване дейността на съществуващите автогари.

Глава пета.
СПЕЦИАЛИЗИРАН ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ

Раздел I.
Организация на специализиран превоз на пътници

Чл. 61. (Изм. – ДВ, бр. 13 от 2011 г.) (1) Специализиран превоз се извършва въз основа на сключен договор между лице по чл. 2, ал. 1 и предприятие или учебно заведение.
(2) Неразделна част от договора е разписание по образец (приложение № 9а), което е съобразено с началото и края на работното (учебното) време на клиента. Разписанието е подписано от двете страни по договора за превоз и е съгласувано с областния отдел „Контролна дейност – ДАИ“ по месторегистрация на превозвача.
(3) Областният отдел „Контролна дейност – ДАИ“ съгласува разписанието по ал. 2 при подадени от клиента списък на превозваните лица съгласно договора и декларация, че същите са негови работници, служители или ученици.
Чл. 62. (1) (Изм. – ДВ, бр. 36 от 2001 г., изм. – ДВ, бр. 108 от 2002 г., предишен текст на чл. 62, изм. – ДВ, бр. 13 от 2011 г.) При специализираните превози всеки пътник трябва да има карта, издадена от превозвача, по образец (приложение № 10), удостоверяваща правото му да пътува. Картите са с размери 60 мм 100 мм, с черни букви на бял фон.
(2) (Нова – ДВ, бр. 13 от 2011 г.) Превозвачът води отчет за броя на предоставените на клиентите карти, техните серия и номер за всеки договор.
Чл. 63. Всяко лице по чл. 2, ал. 1 е длъжно да снабди водачите с необходимите документи.
Чл. 64. Лицето по чл. 2, ал. 1 е длъжно да:
1. (доп. – ДВ, бр. 13 от 2011 г.) организира труда на водачите, като спазва нормативно установената максимална продължителност на работния ден (смяна), междудневната и междуседмичната почивки и прекъсванията в периодите на управление съгласно Закона за автомобилните превози;
2. организира предпътния медицински преглед на водачите, включващ общото им здравословно състояние;
3. организира проверката на техническото състояние на автомобилите преди излизане от гаража;
4. (изм. – ДВ, бр. 13 от 2011 г.) организира правилното и точно попълване на пътния лист от съответните длъжностни лица, води отчетност на издадените пътни листове с посочване на серия, номер, дата на издаване на пътния лист, марка и регистрационен номер на превозното средство и осъществява ежедневен контрол върху своевременното отчитане на превозните документи;
5. (нова – ДВ, бр. 13 от 2011 г.) изготвя график за работата на водачите и работен дневник;
6. (нова – ДВ, бр. 13 от 2011 г.) не допуска извършването на превози по автобусна линия под формата на специализиран превоз;
7. (нова – ДВ, бр. 13 от 2011 г.) снабдява водачите на автобуси, оборудвани с дигитални тахографи, с карти за разчитане на регистрираните от тахографите данни, а за автобуси с аналогови тахографи – с тахографски листове.
Чл. 65. (Изм. – ДВ, бр. 108 от 2002 г.) Не се допускат правостоящи пътници при изпълнение на специализиран превоз по маршрути с еднопосочна дължина над 30 км.

Раздел II.
Документи за извършване на специализиран превоз

Чл. 66. (Изм. – ДВ, бр. 36 от 2001 г., изм. – ДВ, бр. 40 от 2002 г.) По време на работа водачът представя при поискване на контролните органи следните документи:
1. свидетелство за управление на МПС от съответната категория;
2. свидетелство за регистрация на МПС, което управлява;
3. (изм. – ДВ, бр. 13 от 2011 г.) документ за сключена застраховка „Гражданска отговорност“ за МПС, което управлява, и документ за сключена застраховка „Злополука на пътниците“;
4. (изм. – ДВ, бр. 13 от 2011 г.) удостоверение на ППС за обществен превоз на пътници на територията на Република България (при превози с лиценз на Общността се изисква заверено копие от лиценза);
5. (изм. – ДВ, бр. 13 от 2011 г.) контролен талон към знака за периодичен преглед за проверка на техническата изправност на пътното превозно средство и карта за допълнителен преглед на автобуса;
6. (отм. – ДВ, бр. 46 от 2006 г.)
7. (изм. – ДВ, бр. 108 от 2002 г., изм. – ДВ, бр. 13 от 2011 г.) попълнен пътен лист по образец (приложение № 11);
8. (изм. – ДВ, бр. 13 от 2011 г.) разписание за специализиран превоз;
9. (нова – ДВ, бр. 13 от 2011 г.) карта за квалификация на водача.

Раздел III.
Обозначаване с табели

Чл. 67. По време на работа автомобилите се обозначават с табели с надпис „Специализиран превоз“, като:
1. табелите на автобусите са с размери 170 мм х 625 мм, черен надпис на бял фон, с височина на буквите 45 мм;
2. табелите на леките автомобили са с размери 200 мм х 150 мм, черен надпис на бял фон, с височина на буквите 30 мм.

Глава шеста.
СЛУЧАЕН ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ

Раздел I.
Организация на случаен превоз на пътници

Чл. 68. Изпълнението на случаен превоз започва при:
1. (доп. – ДВ, бр. 40 от 2002 г., изм. – ДВ, бр. 108 от 2002 г., отменени като незаконосъобразни изр. 2 и 3 с Решение № 1043/2003 г. на ВАС – ДВ, бр. 16 от 2003 г., изм. – ДВ, бр. 13 от 2011 г.) попълнен с данни за случайния превоз пътен лист по образец (приложение № 11);
2. (нова – ДВ, бр. 13 от 2011 г.) попълнена от превозвача пътническа ведомост (приложение № 11а);
3. (предишна т. 2 – ДВ, бр. 13 от 2011 г.) предварително издадена фактура за платен превоз.
Чл. 69. Всяко лице по чл. 2, ал. 1 е длъжно да:
1. (доп. – ДВ, бр. 13 от 2011 г.) организира труда на водачите, като спазва нормативно установената максимална продължителност на работния ден (смяна), междудневната и междуседмичната почивка и прекъсванията в периодите на управление съгласно Закона за автомобилните превози;
2. организира предпътния медицински преглед на водачите, включващ общото им здравословно състояние;
3. организира проверка на техническото състояние на автомобилите преди излизане от гаража;
4. (доп. – ДВ, бр. 40 от 2002 г.) снабди водачите с необходимите документи и осигури съответните заверки;
5. (изм. – ДВ, бр. 13 от 2011 г.) организира правилното и точно попълване на пътния лист от съответните длъжностни лица, води отчетност на издадените пътни листове с посочване на серия, номер, дата на издаване на пътния лист, марка и регистрационен номер на превозното средство и осъществява ежедневен контрол върху своевременното отчитане на превозните документи;
6. (нова – ДВ, бр. 13 от 2011 г.) изготвя график за работата на водачите и работен дневник;
7. (нова – ДВ, бр. 13 от 2011 г.) не допуска изпълнението на превози по автобусна линия под формата на случаен превоз;
8. (нова – ДВ, бр. 13 от 2011 г.) снабдява водачите на автобуси, оборудвани с дигитални тахографи, с карти за разчитане на регистрираните от тахографите данни, а за автобуси с аналогови тахографи – с тахографски листове.
Чл. 70. (Изм. – ДВ, бр. 40 от 2002 г., изм. – ДВ, бр. 108 от 2002 г.) Не се допускат правостоящи пътници при изпълнение на случаен превоз по маршрут с еднопосочна дължина над 30 км.

Раздел II.
Документи за извършване на случаен превоз

Чл. 71. (Изм. – ДВ, бр. 36 от 2001 г., изм. – ДВ, бр. 40 от 2002 г.) По време на работа водачът представя при поискване на контролните органи:
1. свидетелство за управление на МПС от съответната категория;
2. свидетелство за регистрация на МПС, което управлява;
3. (изм. – ДВ, бр. 13 от 2011 г.) документ за сключена застраховка „Гражданска отговорност“ за МПС, което управлява, и документ за сключена застраховка „Злополука на пътниците“;
4. (изм. – ДВ, бр. 13 от 2011 г.) удостоверение на ППС за обществен превоз на пътници на територията на Република България (при превози с лиценз на Общността се изисква заверено копие от лиценза);
5. (изм. – ДВ, бр. 13 от 2011 г.) контролен талон към знака за периодичен преглед за проверка на техническата изправност на пътното превозно средство и карта за допълнителен преглед на автобуса;
6. (отм. – ДВ, бр. 46 от 2006 г.)
7. (изм. – ДВ, бр. 108 от 2002 г., изм. – ДВ, бр. 13 от 2011 г.) попълнен пътен лист по образец (приложение № 11);
8. фактура – за превоза;
9. (нова – ДВ, бр. 13 от 2011 г.) пътническа ведомост за случаен превоз (приложение № 11а);
10. (нова – ДВ, бр. 13 от 2011 г.) карта за квалификация на водача.

Раздел III.
Обозначаване с табели

Чл. 72. По време на работа автомобилите се обозначават с табели „Случаен превоз“, като:
1. табелите на автобусите са с размери 170 мм х 625 мм, черен надпис на бял фон, с височина на буквите 45 мм;
2. табелите на леките автомобили са с размери 200 мм х 150 мм, черен надпис на бял фон, с височина на буквите 30 мм.

Страници: 1 2 3 4 5

Коментарите са спрени.