Четвъртък, 22 октомври 2020
  • Братоев и Борисов RSS
  • Братоев и Борисов във Facebook
  • Братоев и Борисов в Twitter
  • Братоев и Борисов в Google+

Дял трети.
ОБЩЕСТВЕН ПРЕВОЗ НА ТОВАРИ

Глава първа.
ЛИЦЕНЗ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕН ПРЕВОЗ НА ТОВАРИ (ЗАГЛ. ИЗМ. – ДВ, БР. 13 ОТ 2011 Г.)

Чл. 73. (1) (Изм. – ДВ, бр. 40 от 2002 г., изм. – ДВ, бр. 13 от 2011 г.) Лиценз за извършване на обществен превоз на товари се издава в случаите, когато лицето по чл. 2, ал. 1 отговаря на изискванията за:
1. благонадеждност;
2. (В сила от 1.01.2001 г.) професионална компетентност;
3. (В сила от 1.01.2003 г.) финансова стабилност;
4. (Заличена – ДВ, бр. 40 от 2002 г.).
(2) (В сила от 1.01.2001 г.) Моторните превозни средства с товароносимост над 1,5 т или максимално допустима маса над 3,5 т се оборудват с контролни уреди за регистриране на данните за движението на моторните превозни средства и работата на екипажите (тахографи).
Чл. 74. (Изм. – ДВ, бр. 40 от 2002 г.) Изискванията за благонадеждност са изпълнени, когато ръководителят на транспортната дейност на лицето по чл. 2, ал. 1 не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер или не е лишен с влязла в сила присъда от правото да упражнява превозна дейност.
Чл. 75. (1) (Изм. – ДВ, бр. 40 от 2002 г., изм. – ДВ, бр. 13 от 2011 г.) Изискванията за професионална компетентност са изпълнени, когато ръководителят на транспортната дейност на лицето по чл. 2, ал. 1 притежава познания и опит, придобити чрез посещения в курсове за обучение или усвоени в транспортната практика, успешно е положил писмен изпит по предмети, определени в приложение № 1, и има най-малко средно образование.
(2) (Нова – ДВ, бр. 108 от 2002 г., изм. – ДВ, бр. 13 от 2011 г.) На успешно положилите изпита по ал. 1 изпълнителният директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ или упълномощено от него лице издава удостоверение за професионална компетентност (приложение № 13). Удостоверението е безсрочно.
(3) (Нова – ДВ, бр. 108 от 2002 г., изм. – ДВ, бр. 13 от 2011 г.) Изпитите за професионална компетентност се провеждат от Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, като редът и начинът за провеждане на изпитите се определят от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“.
Чл. 75а. (Нов – ДВ, бр. 13 от 2011 г.) Освен в случаите по чл. 75 изискванията за професионална компетентност са изпълнени и когато ръководителят на транспортната дейност на лицето по чл. 2, ал. 1 притежава удостоверение за професионална компетентност, издадено по реда на Наредба № 11 от 2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари или от компетентен орган на държава от Европейския съюз.
Чл. 75б. (Нов – ДВ, бр. 13 от 2011 г.) (1) Транспортната дейност на лицето по чл. 2, ал. 1 трябва да бъде ръководена постоянно и ефективно от лице, притежаващо удостоверение за професионална компетентност.
(2) Едно и също лице, притежаващо удостоверение за професионална компетентност по чл. 75, ал. 2 или по чл. 75а, може да ръководи транспортната дейност на не повече от две лица по чл. 2, ал. 1.
Чл. 76. (Изм. – ДВ, бр. 40 от 2002 г., изм. – ДВ, бр. 108 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) (1) (Изм. – ДВ, бр. 13 от 2011 г.) Финансово стабилно по смисъла на чл. 73, т. 3 е лицето по чл. 2, ал. 1, което разполага с достатъчно ресурси, с които може да гарантира за нормалното стартиране и функционирането на транспортното предприятие, в размер на левовата равностойност на сумата в ЕВРО, както следва:

Година 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
За първи автомобил 2700 3600 4500 5850 6750 7650 8550 9000
За всеки следващ автомобил 1500 2000 2500 3250 3750 4250 4750 5000

(2) Изискванията за финансова стабилност за лицата по чл. 2, ал. 1 са изпълнени, когато стойността на показателя за оценка на финансова стабилност Фс е по-голяма или равна на единица.
(3) (Изм. – ДВ, бр. 13 от 2011 г.) Показателят „Фс“ се определя, както следва:

  капитал и/или банкова гаранция (K/G)
Фс = _________________________________________________,
  левова равностойност левова равностойност
  на сумата в евро на сумата в евро
  за първи автомобил за всеки следващ автомобил
  през съответната година + (n – 1)х през съответната година

където капиталът (К) е равен на размера на собствения капитал (К1) минус размера на невнесения капитал (К2), а „n“ е броят на превозните средства, с които лицето по чл. 2, ал. 1 ще извършва превозите; капиталът се определя по данните от представения счетоводен баланс.
(4) (Изм. – ДВ, бр. 13 от 2011 г.) Не е финансово стабилно по смисъла на чл. 73, т. 3 лице, когато показателят за оценка на финансовата стабилност е по-малък от единица и/или лицето по чл. 2, ал. 1 има задължения за данъци и осигурителни вноски освен когато са отсрочени или разсрочени по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.
(5) (Изм. – ДВ, бр. 13 от 2011 г.) Банковата гаранция по ал. 3 трябва да отговаря на следните изисквания:
1. да бъде в полза на лицето по чл. 2, ал. 1;
2. да е със срок не по-малък от една година;
3. да не може да бъде променяна или отменяна без предварително уведомяване на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“;
4. (изм. – ДВ, бр. 13 от 2011 г.) да е издадена от местна банка, притежаваща лиценз, издадена от Българската народна банка за извършване на банкова дейност по смисъла на Закона за кредитните институции или от банка, получила разрешение за извършване на банкова дейност от компетентен орган на държава – член на Европейския съюз.
(6) (Изм. – ДВ, бр. 13 от 2011 г.) Лицата по чл. 2, ал. 1 доказват финансова стабилност в следните случаи:
1. при кандидатстване за издаване или продължаване на срока на валидност на лиценза;
2. при увеличаване на броя на автомобилите;
3. ежегодно.
(7) (Изм. – ДВ, бр. 13 от 2011 г.) Финансовата стабилност се доказва чрез представяне на справка (приложение № 3) с приложени следните документи:
1. счетоводен баланс към последното число на предходния месец;
2. банкова гаранция, отговаряща на изискванията по ал. 5;
3. удостоверение за липса на задължения по чл. 87, ал. 6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.
(8) (Изм. – ДВ, бр. 13 от 2011 г.) В случаите по ал. 6, т. 3 документите по ал. 7 се представят в срок до 30 юни на текущата година.
Чл. 77. (Изм. – ДВ, бр. 40 от 2002 г., отм. – ДВ, бр. 13 от 2011 г.)
Чл. 78. (Изм. – ДВ, бр. 50 от 2000 г., изм. – ДВ, бр. 108 от 2002 г., изм. – ДВ, бр. 13 от 2011 г.) Кандидатите за получаване на лиценз подават заявление до министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията чрез началника на съответния областен отдел „Контролна дейност – ДАИ“ по образец (приложение № 5) и прилагат следните документи:
1. за лицето по чл. 2, ал. 1:
а) копие от съдебното решение за регистрация;
б) (доп. – ДВ, бр. 13 от 2011 г.) копие от удостоверение за актуално състояние към датата на подаване на заявлението и декларация, че за лицето не е открита процедура за обявяване в несъстоятелност;
в) (изм. – ДВ, бр. 108 от 2002 г.) документите по чл. 76;
г) (доп. – ДВ, бр. 13 от 2011 г.) копие от свидетелство за съдимост на лицето, назначено да ръководи превозната дейност;
д) (изм. – ДВ, бр. 108 от 2002 г., изм. и доп. – ДВ, бр. 13 от 2011 г.) копие на удостоверението за професионална компетентност на лицето, назначено да ръководи превозната дейност (приложение № 13);
е) копие от удостоверението за регистрация в „Булстат“;
ж) (изм. – ДВ, бр. 108 от 2002 г., изм. – ДВ, бр. 13 от 2011 г.) декларация за използваната гаражна площ с точно указан адрес;
з) (нова – ДВ, бр. 13 от 2011 г.) копие от договора за назначаване на лицето, което ръководи транспортната дейност;
и) (нова – ДВ, бр. 13 от 2011 г.) копие от справка за приети и отхвърлени уведомления по чл. 62, ал. 4 от Кодекса на труда за лицето, назначено да ръководи транспортната дейност;
й) (нова – ДВ, бр. 13 от 2011 г.) копие от договора за назначаване и копие от удостоверението на консултанта по безопасността при превоз на опасни товари – в случай че лицето по чл. 2, ал. 1 извършва превоз на опасни товари.
2. (изм. – ДВ, бр. 13 от 2011 г.) за превозните средства:
а) (изм. – ДВ, бр. 13 от 2011 г.) копие от част I на свидетелството за регистрация на превозното средство;
б) (изм. – ДВ, бр. 13 от 2011 г.) копие от валиден контролен талон към знак за периодичен преглед за проверка на техническата изправност на превозното средство;
в) (доп. – ДВ, бр. 13 от 2011 г.) копие от договор за наем или лизинг на автомобилите със срок на действие на наема и лизинга не по-малко от една година в случаите, когато лицето по чл. 2, ал. 1 не използва само собствени автомобили;
г) (нова – ДВ, бр. 108 от 2002 г., отм. – ДВ, бр. 13 от 2011 г.)
д) (нова – ДВ, бр. 108 от 2002 г., доп. – ДВ, бр. 13 от 2011 г.) копие от документ за наличие на изправен контролен уред за регистриране на данните за движението на моторните превозни средства и за работата на екипажите (тахограф);
е) (нова – ДВ, бр. 108 от 2002 г., доп. – ДВ, бр. 13 от 2011 г.) копие от документ за наличие на изправно устройство за ограничаване на скоростта.
Чл. 79. (Изм. – ДВ, бр. 13 от 2011 г.) (1) В срок до 30 календарни дни от подаването на заявлението министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията или оправомощено от него длъжностно лице издава лиценз (приложение № 6).
(2) При настъпване на промени в обстоятелствата, удостоверени с документите по чл. 78 и по чл. 76, ал. 7, в 30-дневен срок от извършване на промяната на обстоятелствата превозвачът писмено уведомява Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ и прави писмено искане за отразяване на промените в лиценза, в случай че те подлежат на вписване в него. Към искането се прилагат документи, удостоверяващи промяната на обстоятелства.
Чл. 80. (1) (Изм. – ДВ, бр. 40 от 2002 г., изм. – ДВ, бр. 13 от 2011 г.) Лиценз за обществен превоз на товари се издава за срок пет години.
(2) (Изм. – ДВ, бр. 13 от 2011 г.) Лицензът е поименен и не подлежи на преотстъпване.
(3) (Изм. – ДВ, бр. 13 от 2011 г.) Срокът на лиценза се продължава за нови 5 години, ако превозвачът е направил писмено заявление за това в рамките на 30 календарни дни преди изтичане на срока на валидност на лиценза. Към заявлението за преиздаване на лиценза се прилагат документите по чл. 78.
Чл. 81. (Изм. – ДВ, бр. 13 от 2011 г.) Лиценз не се издава в случаите, когато:
1. заявлението не е окомплектовано с необходимите документи по чл. 78;
2. (изм. – ДВ, бр. 13 от 2011 г.) издаденият лиценз е бил отнет през последните две години за нарушения на Закона за автомобилните превози и на тази наредба;
3. (нова – ДВ, бр. 13 от 2011 г.) не са изпълнени изискванията по чл. 73.
Чл. 82. (Отм. – ДВ, бр. 13 от 2011 г.)
Чл. 83. (Изм. – ДВ, бр. 13 от 2011 г.) Отказът за издаване на лиценз се мотивира и подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
Чл. 84. (Изм. – ДВ, бр. 50 от 2000 г., изм. – ДВ, бр. 13 от 2011 г.) Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията или оправомощено от него длъжностно лице с писмена заповед отнема лиценза, когато е налице някое от основанията, предвидени в чл. 11 от Закона за автомобилните превози.
Чл. 85. (Изм. – ДВ, бр. 13 от 2011 г.) Отнемането на лиценза се мотивира и подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
Чл. 86. (Изм. – ДВ, бр. 36 от 2001 г., изм. – ДВ, бр. 40 от 2002 г., изм. – ДВ, бр. 13 от 2011 г.) (1) Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ води регистър на пътните превозни средства към всеки лиценз и издава удостоверение за обществен превоз на товари (приложение № 13а) за всяко превозно средство, включено в регистъра.
(2) Едно и също превозно средство може да бъде вписано в регистъра само към един лиценз.
(3) Отписване на автомобил от регистъра на моторните превозни средства към лиценза се извършва:
1. по заявление на превозвача, или
2. по решение на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ или оправомощено от него длъжностно лице, когато отпадне обстоятелство за вписване на автомобила, удостоверено с документ по чл. 78, т. 2, букви „а“ и „в“.
(4) За отписване на автомобил в случаите по ал. 3, т. 1 превозвачът подава заявление, в което посочва данните за превозното средство и прилага удостоверението на автомобила за обществен превоз на товари.
(5) В случаите по ал. 3, т. 2 превозвачът е длъжен да представи удостоверението на автомобила за обществен превоз на товари в 14-дневен срок от уведомяването му за решението.

Глава втора.
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ВОДАЧИТЕ

Чл. 87. Водачът на автомобил за обществен превоз на товари отговаря на следните изисквания:
1. да притежава свидетелство за управление, валидно за съответната категория МПС;
2. (изм. – ДВ, бр. 46 от 2006 г.) да е психологически годен по смисъла на наредбата по чл. 152, ал. 1, т. 2 от Закона за движението по пътищата;
3. (нова – ДВ, бр. 13 от 2011 г.) да отговаря на изискването за квалификация на водача.

Глава трета.
ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОБЩЕСТВЕН ПРЕВОЗ НА ТОВАРИ

Чл. 88. Всяко лице по чл. 2, ал. 1 е длъжно да:
1. (изм. – ДВ, бр. 13 от 2011 г.) организира труда на водачите, като спазва изискванията относно времето за управление на превозното средство, прекъсване и време за почивка съгласно Регламент (ЕО) № 561/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2006 г. за хармонизиране на някои разпоредби от социалното законодателство, свързани с автомобилния транспорт, за изменение на регламенти (ЕИО) № 3821/85 и (ЕО) № 2135/98 на Съвета и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 3820/85 на Съвета (OB L 102, 11.4.2006 г., специално българско издание: глава 05, том 08, стр. 214 – 226);
2. (изм. – ДВ, бр. 50 от 2000 г.) организира медицински преглед на водачите, включващ общото им здравословно състояние;
3. (изм. – ДВ, бр. 50 от 2000 г.) организира проверки на техническото състояние на автомобилите;
4. снабди водачите с необходимите документи;
5. (изм. – ДВ, бр. 13 от 2011 г.) организира правилното и точно попълване на пътния лист от съответните длъжностни лица, води отчетност на издадените пътни листове с посочване на серия, номер, дата на издаване на пътния лист, марка и регистрационен номер на превозното средство и осъществява ежедневен контрол върху своевременното отчитане на превозните документи;
6. (нова – ДВ, бр. 13 от 2011 г.) изготвя график за работата на водачите и работен дневник.

Глава четвърта.
ДОКУМЕНТИ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕН ПРЕВОЗ НА ТОВАРИ

Чл. 89. По време на работа водачът задължително представя при поискване на контролните органи следните документи:
1. свидетелство за управление на МПС от съответната категория;
2. (изм. – ДВ, бр. 13 от 2011 г.) свидетелство за регистрация за всяко от превозните средства, с които се извършва превозът;
3. документ за сключена застраховка „Гражданска отговорност“ за МПС, което управлява;
4. (нова – ДВ, бр. 36 от 2001 г., изм. – ДВ, бр. 13 от 2011 г.) удостоверение на ППС за обществен превоз на товари на територията на Република България за всяко от превозните средства, с които се извършва превозът (при превози с лиценз на Общността се изисква заверено копие от лиценза);
5. (предишна т. 4 – ДВ, бр. 36 от 2001 г.) знак за преминат периодичен преглед за проверка на техническата изправност на ППС;
6. (предишна т. 5 – ДВ, бр. 36 от 2001 г., отм. – ДВ, бр. 46 от 2006 г.)
7. (предишна т. 6 – ДВ, бр. 36 от 2001 г., изм. – ДВ, бр. 13 от 2011 г.) попълнен пътен лист по образец (приложение № 11);
8. (предишна т. 7 – ДВ, бр. 36 от 2001 г.) товарителница (приложение № 15);
9. (нова – ДВ, бр. 13 от 2011 г.) карта за квалификация на водача.

Страници: 1 2 3 4 5

Коментарите са спрени.