Вторник, 29 септември 2020
  • Братоев и Борисов RSS
  • Братоев и Борисов във Facebook
  • Братоев и Борисов в Twitter
  • Братоев и Борисов в Google+

Дял четвърти.
КОНТРОЛ И САНКЦИИ

Чл. 90. (Изм. – ДВ, бр. 40 от 2002 г.) Контролът по прилагането на тази наредба се осъществява чрез Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“.
Чл. 90а. (Нов – ДВ, бр. 13 от 2011 г.) (1) Контролът за техническата изправност на пътните превозни средства, с които се извършва обществен превоз на пътници или товари, се осъществява чрез технически проверки на пътя.
(2) Техническата проверка на пътя включва един, повече от един или всички от следните елементи:
1. визуална проверка на техническата изправност на пътните превозни средства в неподвижно състояние;
2. проверка за наличие на валиден знак за преминат периодичен преглед за проверка на техническата изправност на пътното превозно средство;
3. проверка на протокола от извършена предишна проверка на пътя;
4. проверка за неизправности, обхващаща един или повече елементи от посочените в т. 6 от приложение № 16.
(3) Елементи, за които от знака за технически преглед или протокола за предишна проверка се установява, че са проверявани през предишните три месеца, не се проверяват отново, с изключение на случаите, когато имат видим дефект или неизправност.
(4) Проверка на спирачните системи и на емисиите на отработилите газове се извършва в съответствие с правилата, определени в приложениe № 6А към чл. 31, ал. 2 и приложениe № 12 към чл. 8, ал. 5 от Наредба № 32 от 5 август 1999 г. за периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства (обн., ДВ, бр. 74 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 79 от 2001 г., бр. 32 от 2003 г., бр. 52 от 2005 г.; попр., бр. 58 от 2005 г.; изм. с Решение № 3641 от 2006 г. на ВАС на РБ – бр. 41 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 12 от 2007 г.; доп., бр. 53 от 2008 г.; изм. и доп., бр. 98 от 2008 г.).
(5) Резултатите от техническата проверка на пътя се отразяват в протокол за проверка на пътя (приложение № 16). Екземпляр от протокола се връчва на водача на провереното превозно средство срещу подпис.
(6) На всеки две години до 31 март Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията уведомява Европейската комисия за броя на проверените пътни превозни средства по категориите, определени в приложение № 16, и по месторегистрация, както и за проверените елементи по т. 6 от същото приложение и установените неизправности.
(7) За установени повреди или неизправности на чуждестранно превозно средство, с което се извършва превоз на пътници или товари, посочени в чл. 101, ал. 3 от Закона за движението по пътищата, се уведомяват компетентните органи на държавата – членка на Европейския съюз, в която превозното средство е регистрирано.
Чл. 91. За констатираните нарушения контролните органи съставят актове за установяване на административни нарушения.
Чл. 92. (1) (Отм. – ДВ, бр. 13 от 2011 г.)
(2) (Изм. – ДВ, бр. 40 от 2002 г., изм. – ДВ, бр. 13 от 2011 г.) Във всички случаи на установяване на нарушения на изискванията на Закона за автомобилните превози и Закона за движението по пътищата контролните органи отнемат като доказателство по акта контролния талон към свидетелството за управление на МПС и всички документи, доказващи установяване на нарушението.
(3) (Отм. – ДВ, бр. 13 от 2011 г.)

Допълнителни разпоредби
§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. (зал. – ДВ, бр. 13 от 2011 г.)
2. (отм. – ДВ, бр. 40 от 2002 г.)
3. „Курс“ е пробегът на автобуса в едната посока по маршрута на линията от началната до крайната спирка.
4. (изм. – ДВ, бр. 13 от 2011 г.) „Направление“ е съвкупност от автобусни линии с най-малко две общи спирки и дължина на участъка между тези спирки най-малко 30 % от дължината на всяка от линиите.
5. (изм. – ДВ, бр. 40 от 2002 г.) „Случаен превоз“ е превоз, който не отговаря на определението за превоз по автобусни линии, нито за специализиран превоз и може да бъде:
а) „обиколен превоз при затворени врати“ – при който едно и също превозно средство се използва за превоз на предварително определена група без изменение на състава, като пътуването започва и завършва в един и същи пункт;
б) превоз от вида „пълен – празен“ – при който пътуването на групата започва от един пункт и завършва в друг, при условие, че превозното средство се връща празно;
в) превоз от вида „празен – пълен“ – при който превозното средство извършва пътуването от един пункт до друг без пътници, а на връщане – с група.
6. (нова – ДВ, бр. 13 от 2011 г.) „Рампа“ е съоръжение за придвижване на инвалидна количка при преодоляване на височина.
7. (нова – ДВ, бр. 13 от 2011 г.) „Подемна платформа“ е подвижно съоръжение за повдигане на обездвижена инвалидна количка.

Страници: 1 2 3 4 5

Коментарите са спрени.