Четвъртък, 22 октомври 2020
  • Братоев и Борисов RSS
  • Братоев и Борисов във Facebook
  • Братоев и Борисов в Twitter
  • Братоев и Борисов в Google+

Преходни и Заключителни разпоредби
§ 2. (Изм. – ДВ, бр. 40 от 2002 г.) Наредбата се издава на основание чл. 7, ал. 3, чл. 16 и 21 от Закона за автомобилните превози.
§ 3. Разпоредбите на тази наредба не се отнасят за таксиметров превоз на пътници.
§ 4. Областните транспортни схеми се разработват до 30 юни 2000 г.
§ 5. Републиканската транспортна схема се разработва до 30 декември 2000 г.
§ 6. До разработването на общинските, областните и републиканската транспортни схеми са валидни действащите транспортни схеми.
§ 7. Изискванията по чл. 4, т. 2 и чл. 73, ал. 1, т. 2 за професионална компетентност влизат в сила от 1.I.2001 г.
§ 8. Изискванията по чл. 4, т. 3 и чл. 73, ал. 1, т. 3 за финансова стабилност влизат в сила от 1.I.2003 г.
§ 9. Изискванията по чл. 54, ал. 2 за оборудването на автогарите влизат в сила от 1.I.2001 г.
§ 10. Издадените разрешения за обществен превоз на пътници по реда на Наредба № 1 от 1999 г. за обществен превоз на пътници с автобусен транспорт (ДВ, бр. 95 от 1994 г.) важат една година след влизане в сила на тази наредба.
§ 11. След 1.I.2001 г. превозите по реда на тази наредба се извършват само от лицензирани лица.
§ 12. (Изм. – ДВ, бр. 95 от 2000 г.) Изискванията по чл. 20, ал. 2 и чл. 73, ал. 2 за оборудване на автобусите и товарните автомобили с контролни уреди за регистриране на данните на движението на моторните превозни средства и работата на екипажите (тахографи) влизат в сила от 1 януари 2002 г.
§ 13. (Изм. – ДВ, бр. 40 от 2002 г.) Органите за контрол по Закона за движение по пътищата и Закона за автомобилните превози пътуват безплатно с всяко превозно средство, извършващо обществен превоз на пътници и товари по реда на тази наредба, въз основа на карти, издадени по чл. 170, ал. 6 от Закона за движение по пътищата.
§ 14. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в „Държавен вестник“ и отменя Наредба № 1 от 1994 г. за обществен превоз на пътници с автобусен транспорт (ДВ, бр. 95 от 1994 г.).

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 33 ОТ 1999 Г. ЗА ОБЩЕСТВЕН ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ И ТОВАРИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ (ОБН., ДВ, БР. 101 ОТ 1999 Г.; ИЗМ. И ДОП., БР. 50 ОТ 2000 Г.; ИЗМ., БР. 95 ОТ 2000 Г.; ИЗМ. И ДОП., БР. 36 ОТ 2001 Г.; ИЗМ. С РЕШЕНИЕ № 219 ОТ 2002 Г. НА ВАС НА РБ – БР. 8 ОТ 2002 Г.; ИЗМ. И ДОП., БР. 40 ОТ 2002 Г.)

(ОБН. – ДВ, БР. 108 ОТ 2002 Г.)
§ 21. Разпоредбите на чл. 9, т. 2, буква „е“ и чл. 78, т. 2, буква „е“ влизат в сила, както следва:
1. от 1 януари 2003 г. – за моторни превозни средства, регистрирани след 21 януари 2000 г.;
2. от 1 януари 2004 г. – за моторни превозни средства, регистрирани между 20 януари 2000 г. и 1 януари 1991 г.;
3. от 1 януари 2005 г. – за моторни превозни средства, регистрирани между 31 декември 1990 г. и 1 януари 1985 г.;
4. от 1 януари 2006 г. – за всички останали моторни превозни средства.

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 33 ОТ 1999 Г. ЗА ОБЩЕСТВЕН ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ И ТОВАРИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
(ОБН. – ДВ, БР. 13 ОТ 2011 Г.)
§ 60. Навсякъде в наредбата и в приложенията към нея думите „Лицензия“, „Лицензията“, „ЛИЦЕНЗИЯ“, „лицензия“ и „лицензията“ се заменят съответно с „Лиценз“, „Лицензът“, „ЛИЦЕНЗ“, „лиценз“ и „лиценза“, и абревиатурата „РОДАИ“ се заменя с „областен отдел „Контролна дейност – ДАИ“.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 33 ОТ 1999 Г. ЗА ОБЩЕСТВЕН ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ И ТОВАРИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

(ОБН. – ДВ, БР. 13 ОТ 2011 Г.)
§ 61. Удостоверенията за професионална компетентност на ръководителите на транспортна дейност за автомобилен превоз на пътници или товари на територията на Република България по образец съгласно приложение № 2 към чл. 6, ал. 2 и приложение № 13 към чл. 75, ал. 2, издадени до влизане в сила на тази наредба, се считат за безсрочни.
§ 62. Параграф 20 относно чл. 54, ал. 2, т. 10 влиза в сила три месеца след датата на обнародване на наредбата, а т. 11 и 12 влизат в сила една година след датата на обнародване на наредбата в „Държавен вестник“.
Приложение № 1 към чл. 6, ал. 1
(Изм. – ДВ, бр. 108 от 2002 г., изм. – ДВ, бр. 13 от 2011 г.)

Списък на предметите, върху които се полага изпит за професионална компетентност за ръководител на транспортна дейност
А. Гражданско право
Автомобилен превоз на товари и пътници
Кандидатът трябва по-специално:
1. Да познава основните типове договори, използвани в автомобилния транспорт, и правата и задълженията, произтичащи от тях;
2. Да бъде в състояние да преговаря за юридически валиден транспортен договор, особено по отношение на условията за превоз.
Автомобилен превоз на товари
3. Да бъде в състояние да обсъжда рекламацията на клиента си относно компенсацията на загуби или повреда на стоки по време на транспорта или за късната им доставка и да разбира как тази рекламация оказва влияние на неговите договорни задължения;
4. (отм. – ДВ, бр. 13 от 2011 г.)
Автомобилен превоз на пътници
5. Да бъде в състояние да обсъжда рекламацията на клиента си относно компенсацията на наранявания на пътниците или щети по багажа им, предизвикани при транспортно произшествие по време на превоза, или относно компенсации във връзка със закъснения и да е в състояние да разбира как такава рекламация ще окаже влияние на договорните му задължения.
Б. Търговско право
Автомобилен превоз на пътници и товари
Кандидатът трябва по-специално:
1. Да познава условията и формалностите, необходими за занимаване с търговия, общите задължения на автомобилните превозвачи (регистрация, водене на протоколи и пр.) и последствията от обявяването в несъстоятелност или в ликвидация;
2. Да има съответните познания върху правноорганизационните форми на търговските дружества и правилата, регулиращи учредяването и дейността им.
В. Трудово и осигурително право
Автомобилен превоз на пътници и товари
Кандидатът трябва по-специално:
1. Да познава ролята и значението на различните социални институции, свързани с автомобилния транспорт (синдикати, тристранно сътрудничество, управители на магазини, служителите на Инспекцията по труда и др.);
2. Да познава задълженията на работодателя по отношение на социалното осигуряване;
3. Да познава правилата, регулиращи трудовите договори за различните категории работници, наемани от автотранспортните предприятия (форма на договора, задължения на страните, работни условия и работно време, платен отпуск, възнаграждения, нарушение на договора и др.);
4. (доп. – ДВ, бр. 13 от 2011 г.) Да бъде запознат с разпоредбите на АЕТR и с Регламент (ЕО) № 561/2006.
Г. Финансово право
Автомобилен превоз на пътници и товари
Кандидатът трябва по-специално да е запознат с правилата, регулиращи:
1. ДДС върху транспортни услуги;
2. Данъци за моторни превозни средства;
3. Такси за определени товарни средства, тол такси и такси за използване на инфраструктурата;
4. (изм. – ДВ, бр. 13 от 2011 г.) Данъци върху печалбата.
Д. Търговско и финансово управление на предприятието
Автомобилен превоз на пътници и товари
Кандидатът трябва по-специално:
1. Да е запознат със законите и практиките относно използването на чекове, менителници, записи на заповед, кредитни карти и други средства или форми на плащане;
2. Да е запознат с различните форми на кредит (банков кредит, инкасо, гаранционни депозити, ипотеки, финансов лизинг, отдаване под наем, факторинг и др.) и данъчните задължения, произтичащи от тях;
3. Да знае какво представлява балансовият отчет, как се съставя и как се тълкува;
4. Да е в състояние да чете и тълкува отчета за приходите и разходите;
5. Да е в състояние да оценява рентабилността на предприятието и неговото финансово състояние, по-специално на базата на финансовите коефициенти;
6. Да е в състояние да изготвя бюджет на предприятието;
7. Да е запознат с разходните елементи на своето предприятие (фиксирани разходи, променливи разходи, работен капитал, амортизация и др.) и да е в състояние да изчислява разходи на едно превозно средство, на километър, на ден или на тон;
8. Да е в състояние да изготвя организационна диаграма, свързана с персонала на предприятието като цяло, и да организира работните планове;
9. Да е запознат с принципите на маркетинга, рекламата и връзките с обществеността, включително реклама на транспортните услуги и изготвянето на клиентска картотека и др.;
10. Да е запознат с различните видове застраховки относно автомобилния транспорт;
11. Да е запознат с приложението на електронното предаване на данни в автомобилния транспорт;
Автомобилен превоз на товари
12. Да е в състояние да прилага правилата, регулиращи фактурирането на превозните услуги, и да знае значението и приложението на Инкотермс;
13. Да е запознат с различните категории транспортни помощници, тяхната роля, функция и където е необходимо – техния статут;
Автомобилен превоз на пътници
14. Да е в състояние да прилага правилата, регулиращи тарифите и ценообразуването в обществения и частния пътнически превоз;
15. Да е в състояние да прилага правилата, регулиращи фактурирането на услугите в автомобилния превоз на пътници.
Е. Достъп до пазара
Автомобилен превоз на пътници и товари
Кандидатът трябва по-специално:
1. Да е запознат с разпоредбите, регулиращи автомобилните превози срещу заплащане или под наем, даване под наем на промишлени превозни средства и сключване на договори за подизпълнителство и особено правилата, регулиращи официалната организация на дейността, разрешаването на дейността, разрешителните за транспортна дейност във и извън страната, инспекции и санкции;
2. Да е запознат с правилата, регулиращи учредяването на транспортно предприятие;
3. Да е запознат с различните документи, изисквани за извършване на транспортни услуги, и да е в състояние да въведе контролни процедури за осигуряване одобрените документи за всяка транспортна операция и специално тези, които се отнасят до превозното средство, водача, пренасяната стока и багаж, да се съхраняват както в превозното средство, така и в предприятието;
Автомобилен превоз на товари
4. Да е запознат с правилата по организацията на пазара на автотранспортните услуги, по обработката на стоката и по логистиката;
5. (отм. – ДВ, бр. 13 от 2011 г.)
Автомобилен превоз на пътници
6. Да е запознат с правилата, регулиращи пазара на пътническия автомобилен транспорт;
7. Да е запознат с правилата за предлагане на услуги по автомобилен превоз на пътници и да е способен да изготвя транспортни планове.
Ж. Технически стандарти и аспекти на дейността
Автомобилен превоз на пътници и товари
Кандидатът трябва по-специално:
1. Да е запознат с правилата относно теглата и размерите на превозните средства и процедурата при нестандартни товари, които представляват изключение към тези правила;
2. Да бъде в състояние да избира превозни средства и техните компоненти (шаси, двигател, трансмисионна система, спирачна система и др.) в съответствие с нуждите на предприятието;
3. (изм. – ДВ, бр. 13 от 2011 г.) Да е запознат с формалностите, свързани с типовото одобрение, регистрацията и периодичния преглед за проверка на техническата изправност на тези превозни средства;
4. Да разбира какви мерки трябва да се вземат за намаляване на шума и за намаляване замърсяването на околната среда посредством емисията на отработените газове;
5. Да е в състояние да изготвя периодични планове за ремонт и поддръжка на превозните средства и тяхното оборудване;
Автомобилен превоз на товари
6. Да е запознат с различните типове устройства за обработка и товарене на стоката (камионни рампи, контейнери, палети и др.) и да може да въвежда процедури и да изготвя инструкции за товарене и разтоварване на товарите (разпределение на товара, стифоване, блокиране, подсигуряване и др.);
7. Да е запознат с различните техники на пиги-бек и ро-ро комбиниран транспорт;
8. Да е в състояние да прилага процедури за спазване на правилата на превоз на опасни товари и отпадъци, по-специално такива, произтичащи от АDR;
9. Да е в състояние да прилага процедури за спазване на правилата за превоз на бързоразвалящи се хранителни продукти, по-специално такива, произтичащи от Спогодбата за международен превоз на бързоразвалящи се хранителни продукти и за специалното оборудване, използвано при такива превози (АТР);
10. Да е в състояние да прилага процедури за спазване на правилата за превоз на живи животни.
З. Пътна безопасност
Автомобилен превоз на пътници и товари
Кандидатът трябва по-специално:
1. (изм. – ДВ, бр. 13 от 2011 г.) Да знае каква квалификация се изисква от водачите (свидетелство за управление на МПС, медицински свидетелства, карта за квалификация на водача и др.);
2. Да е в състояние да предприеме стъпки, за да гарантира, че водачите се придържат към правилата за движение, забраните и ограниченията (ограниченията на скоростта, предимства, ограничения за спиране и паркиране, използване на светлини, пътни знаци и др.);
3. Да е в състояние да изготвя инструкции за водачите за проверка доколко те се съобразяват с изискванията за безопасност относно състоянието на превозните средства, тяхното оборудване и каргото, както и вземането на предохранителни мерки;
4. Да е в състояние да изработва методика на действие в случай на ПТП и да прилага съответни методики за предотвратяване повтарянето на произшествия или други сериозни пътнотранспортни нарушения;
Автомобилен превоз на пътници
5. Да има елементарни познания по пътната мрежа.

Страници: 1 2 3 4 5

Коментарите са спрени.