Неделя, 25 октомври 2020
  • Братоев и Борисов RSS
  • Братоев и Борисов във Facebook
  • Братоев и Борисов в Twitter
  • Братоев и Борисов в Google+

Глава трета
ОБУЧЕНИЕ НА ЛИЦА, ЗАНИМАВАЩИ СЕ С ПРЕВОЗ НА ОПАСНИ ТОВАРИ

Раздел I
Разрешение за организиране на обучението

Чл.9. (1) Курсове за обучение на водачи на МПС за извършване на превоз на опасни товари и/или курсове за обучение на консултанти по безопасността при превозите на опасни товари се организират от търговци и юридически лица с нестопанска цел с разрешение на министъра на транспорта и съобщенията или на упълномощено от него длъжностно лице.
(2) Обучението се извършва по учебна документация в съответствие с изискванията на ADR, утвърдена от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ (ИА „АА“).
(3) Разрешение за организиране на курсове за обучение на водачи на МПС за извършване на превоз на опасни товари и/или на консултанти се издава, когато учебните кабинети, преподавателите, учебните помагала и средствата за провеждане на практическите упражнения отговарят на изискванията на тази наредба.
(4) Разрешението по ал.1 се издава за срок 5 години.
Чл.10. (1) За издаване на разрешение лицата по чл.9, ал.1 подават заявление в ИА „АА“.
(2) Към заявлението се прилагат:
1. учебна документация, в която се посочват темите на обучението и практическите упражнения, разписанието на часовете, както и планираните методи на обучение, учебните помагала и списък на средствата за провеждане на практическите упражнения;
2. документи, доказващи обстоятелствата по чл.11 и 12.
Чл.11. (1) Помещението, използвано за учебен кабинет, може да бъде собствено или наето и да отговаря на следните изисквания:
1. светлата височина на помещението е не по-малка от 2,50 м и е осигурено изкуствено осветление;
2. осигурени са не по-малко от 1 кв. м площ от помещението за всеки обучаван и 5 кв. м площ за преподавателя;
3. общата площ на помещението е не по-малка от 15 кв. м;
4. налице са условия за отопление, които позволяват в учебния кабинет да се поддържа температура не по-ниска от 18 °С;
5. има осигурен санитарен възел.
(2) В учебния кабинет се осигуряват:
1. учебна дъска с площ не по-малка от 0,7 кв. м;
2. работно място (катедра, маса) за преподавателя;
3. работно място (маса) за всеки обучаван;
4. аудиовизуална техника и/или дидактически материали за онагледяване на учебния процес;
5. учебни помагала и средства за провеждане на практическите упражнения съгласно чл.10, ал.2, т.1.
Чл.12. Преподавателят отговаря на следните изисквания:
1. притежава свидетелство за управление на МПС;
2. има висше образование;
3. не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер;
4. има най-малко 3 години трудов стаж по специалността, която ще преподава, или е преминал курс на обучение за консултант.
Чл.13. (1) За установяване годността на учебен кабинет лицата по чл.9 подават до съответния регионален отдел на Главна дирекция „Държавна автомобилна инспекция“ на ИА „АА“ заявление за преглед на кабинета.
(2) Прегледът се извършва от комисия от трима членове – двама служители на регионален отдел на Главна дирекция „Държавна автомобилна инспекция“ на ИА „АА“ и представител на лицата по чл.9 в 10-дневен срок от подаване на заявлението.
(3) За направения преглед се съставя протокол за съответствие с изискванията на чл.11 по образец съгласно приложение No 1.
Чл.14. Учебните помагала съдържат подробно развити темите, посочени в приложения No 3 и 4, както и обяснение на съответните изисквания на ADR.
Чл.15. (1) В едномесечен срок от подаване на заявлението по чл.10 министърът на транспорта и съобщенията или упълномощено от него длъжностно лице издава или мотивирано отказва издаването на разрешение.
(2) Отказът подлежи на обжалване по реда на Закона за административното производство.
(3) Разрешението се издава за срок 5 години.
(4) Срокът на разрешението може да бъде продължен за нови 5 години, когато лицето по чл.9, ал.1 е направило писмено заявление за това най-малко един месец преди изтичането на срока на валидност на разрешението и отговаря на изискванията на тази наредба.
(5) Правата, произтичащи от разрешението, се прекратяват:
1. с отнемането на разрешението;
2. с прекратяването на дейността на едноличния търговец;
3. с прекратяването на юридическото лице;
4. с изтичането на срока, за който е издадено;
5. по молба на неговия притежател.
(6) Разрешението се отнема, когато се установи, че е издадено въз основа на неистински документ или документ с невярно съдържание или при нарушение на условията и реда за извършване на обучението, определени в тази наредба.
(7) Разрешението се отнема с мотивирана заповед на министъра на транспорта и съобщенията или на упълномощено от него длъжностно лице.
(8) Отнемането на разрешението подлежи на обжалване по реда на Закона за административното производство.
(9) Лицата, чието разрешение е отнето, могат да кандидатстват за получаване на ново разрешение не по-рано от една година от датата на отнемането му.

Раздел II
Изисквания към консултанта

Чл.16. Консултантът трябва да притежава познания, придобити чрез посещения на курсове за професионално обучение, и удостоверение по образец съгласно приложение No 2, издадено от изпълнителния директор на ИА „АА“ след успешно положен изпит.
Чл.17. (1) Изпитът се полага пред комисия, назначена от изпълнителния директор на ИА „АА“.
(2) Изпитът е писмен и обхваща темите, посочени в приложение No 3.
(3) Резултатите от проведените изпити се оформят в протокол на изпитната комисия, който се утвърждава от изпълнителния директор на ИА „АА“ и се съхранява 5 години.
(4) Изпитът се провежда при спазване на изискванията на т.1.8.3.12 от Приложение А на ADR по методика, утвърдена от изпълнителния директор на ИА „АА“.
(5) До изпит се допускат лица, които притежават удостоверение за преминат курс за професионално обучение.
Чл.18. (1) Удостоверението по чл.16 се издава в зависимост от положения изпит за една или няколко от следните групи опасни товари:
1. клас 1;
2. клас 2;
3. клас 7;
4. класове 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 и 9;
5. товари с UN-идентификационни номера 1202, 1203 и 1223.
(2) Кандидатите полагат изпит за съответните групи опасни товари, като след придобиване на удостоверението могат да бъдат консултанти само за тези групи опасни товари.
(3) В удостоверението се посочват групите опасни товари, за които консултантът е компетентен.
Чл.19. (1) Удостоверението по чл.16 е с валидност 5 години.
(2) Срокът на валидност на удостоверението се подновява за нови 5 години, когато през последната година преди изтичане на срока му притежателят е положил изпит пред комисията по чл.17, ал.1.
(3) Удостоверения, издадени от компетентен орган на страна по спогодбата ADR, се признават в Република България след представяне на легализиран превод.
Чл.20. Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ води регистър на издадените удостоверения за консултанти по безопасността.

Раздел III
Изискване към водачите на моторни превозни средства, превозващи опасни товари

Чл.21. Водачите, извършващи превози на опасни товари, трябва да са преминали курс за професионално обучение и да притежават ADR удостоверение за успешно положен изпит.
Чл.22. (1) Водачите преминават основен курс на обучение по темите, определени в приложение No 4, раздел I.
(2) След завършване на основния курс водачите полагат изпит.
Чл.23. (1) Водачите, извършващи превоз на опасни товари в цистерни, опасни товари от клас 1 и клас 7, трябва да са завършили специализирани курсове за превоз на опасни товари. Темите за обучение са определени в приложение No 4, раздели II, III и IV.
(2) Водачите се допускат до специализиран курс за превоз в цистерни, за превоз на опасни товари от клас 1 и клас 7 след успешно положен изпит за основен курс.
(3) След завършване на специализирания курс водачите полагат изпит.
Чл.24. (1) Изпити след завършен основен или специализиран курс се полагат пред комисия, назначена от изпълнителния директор на ИА „АА“.
(2) В изпитните комисии за проверка на знанията за превоз на опасни товари от клас 1 и клас 7 може да участва и представител на Министерството на вътрешните работи и Агенцията за ядрено регулиране.
Чл.25. (1) Изпитите са писмени и обхващат темите, определени в приложение No 4.
(2) Резултатите от проведените изпити се оформят в протокол на изпитната комисия, който се утвърждава от изпълнителния директор на ИА „АА“ и се съхранява най-малко 5 години.
(3) Изпитът се провежда при спазване на изискванията на т.8.2.2.7 на Приложение Б на ADR по методика, утвърдена от изпълнителния директор на ИА „АА“.
(4) До изпитите по чл.22, ал.2 и чл.23, ал.3 се допускат лица, които притежават удостоверение за преминат курс за професионално обучение.
Чл.26. (1) На успешно издържалите изпита пред комисията по чл.24, ал.1 изпълнителният директор на ИА „АА“ издава ADR удостоверение по образец съгласно приложение No 5 с валидност 5 години.
(2) Срокът на валидност на ADR удостоверението се продължава за нови 5 години, ако кандидатът премине опреснителен курс на обучение и положи успешно изпит преди изтичане на валидността на удостоверението.
(3) Опреснителният курс се провежда съгласно изискванията на т.8.2.2.7.3 на Приложение Б на ADR.
Чл.27. ADR удостоверението се издава на български и на английски език, доколкото друго не е уговорено в споразуменията между държавите, на чиято територия се извършва превозът.
Чл.28. Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ води регистър на издадените удостоверения на водачи, превозващи опасни товари.

Раздел IV
Изисквания към персонала

Чл.29. (1) Лицата, наети на работа от работодател, извършващ превози и/или товарене и разтоварване на опасни товари, които класифицират, пакетират, маркират, етикетират, товарят, разтоварват, предават или приемат за превоз опасни товари, или подготвят превозните документи на опасни товари, преминават курс на обучение за изискванията при превоза и безопасна работа с опасни товари.
(2) Лица, които не са преминали обучение по ал.1, не се допускат до работа с опасни товари.
Чл.30. (1) Обучението се провежда в работно време от консултантите по безопасността или други лица с подходящо образование и опит, като разходите не могат да бъдат за сметка на обучаваните.
(2) Работодателят определя с писмена заповед обхвата, продължителността и съдържанието на обучението, както и лицата, които провеждат обучението.
(3) В зависимост от отговорностите и задълженията на лицата по чл.29 обучението включва:
1. въведение в общите изисквания за превоз на опасни товари;
2. детайлно обучение в съответствие със специфичните задължения и отговорности на персонала, свързани с превоз на опасни товари;
3. информация за произтичащите от товарите рискове и опасности – при превоза на опасни товари, при произшествия или инцидент, както и при манипулации с тях;
4. действията, които трябва да се предприемат в случай на произшествие.
(4) Работодателят периодично осигурява опреснително обучение на персонала, но не по-рядко от един път в годината.
Чл.31. (1) Лицето, провело обучението, издава служебна бележка за преминато обучение, която се съхранява в личното досие на работника или служителя.
(2) Копие от служебната бележка се връчва на лицето, преминало обучението.
Чл.32. В случаите, когато превозът на опасни товари включва и комбиниран транспорт, персоналът трябва да бъде обучен и за изискванията, валидни за другите видове транспорт.
Чл.33. Лицата, получили удостоверение за консултант по безопасността, могат да извършват дейностите по чл.29 и без да са преминали обучението по този раздел.

Страници: 1 2 3 4 5 6 7

Коментарите са спрени.