Вторник, 29 септември 2020
  • Братоев и Борисов RSS
  • Братоев и Борисов във Facebook
  • Братоев и Борисов в Twitter
  • Братоев и Борисов в Google+

Глава четвърта
ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВОДАЧИТЕ НА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, ПРЕВОЗВАЩИ ОПАСНИ ТОВАРИ

Чл.34. При извършване на превоз на опасни товари водачите на МПС, превозващи опасни товари, са длъжни да носят ADR удостоверение за преминато обучение за превоз на опасни товари, издадено от изпълнителния директор на ИА „АА“ или от компетентния орган на съответната държава в случаите, когато това се изисква от разпоредбите на част 8, Приложение Б на ADR.
Чл.35. Водачите на МПС, превозващи опасни товари, са длъжни:
1. да присъстват при натоварването на опасните товари;
2. да не приемат за превоз опасни товари, чиято опаковка е повредена или неуплътнена;
3. да не превозват други лица, освен членовете на екипажа;
4. да не отварят опаковката или контейнерите, съдържащи опасни товари;
5. да спазват общите и допълнителните изисквания към съответния клас опасен товар, посочени в част 8 на Приложение В на ADR, свързани с товарене и разтоварване на товара, паркирането и надзора върху ППС;
6. да поставят или отстраняват от ППС съответните на товара и вида превоз етикети в съответствие с изискванията на т.5.3.3, Приложение А на ADR;
7. при произшествие или авария да вземат предписаните в писмените указания мерки за отстраняване или ограничаване на вредите (съгласно т.5.4.3 на Приложение А от ADR);
8. да не извършват превози на опасни товари, без да са оборудвани ППС с противопожарни средства и друго оборудване (съгласно т.8.1.4 и 8.1.5 на Приложение В от ADR).

Страници: 1 2 3 4 5 6 7

Коментарите са спрени.