Вторник, 29 септември 2020
  • Братоев и Борисов RSS
  • Братоев и Борисов във Facebook
  • Братоев и Борисов в Twitter
  • Братоев и Борисов в Google+

Глава пета
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПЪТНИТЕ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, ПРЕВОЗВАЩИ ОПАСНИ ТОВАРИ

Раздел I
Общи изисквания

Чл.36. (1) Видът, конструктивното и допълнителното оборудване на ППС от категория N и O, предназначени за превоз на опасни товари, трябва да отговарят на вида превоз съгласно общите и специфичните за отделните класове изисквания на част 9, Приложение Б на ADR.
(2) Пътно превозно средство, натоварено с опасен товар, не може да има повече от едно ремарке или полуремарке.
Чл.37. (1) Пътните превозните средства, посочени в част 9 на Приложение Б на ADR, подлежат на ежегодни прегледи за проверка на годността им за превоз на опасни товари пред акредитирани лица. За извършените прегледи на превозните средства акредитираните лица издават „Протокол за годност на пътно превозно средство за превоз на опасни товари“ по образец съгласно приложение No 6.
(2) Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ акредитира лицата за извършване на ежегодните прегледи по ал.1.
Чл.38. (1) Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ издава на превозвача или собственика на ППС „Удостоверение за одобрение на ППС, превозващи определени опасни товари“ по образец съгласно приложение No 7 със срок на валидност една година при съответствие с изискванията на ADR.
(2) Удостоверението по ал.1 е бяло с розова диагонална ивица и се издава на български и на английски език. Удостоверението важи и за превоз на опасни товари на територията на Република България.
(3) За издаване на удостоверението по ал.1 превозвачът представя в ИА „АА“ следните документи на български език:
1. протокол по чл.37, ал.1;
2. техническа документация на цистерните с данни за извършените им периодични изпитания;
3. свидетелство за регистрация на превозните средства и знаците за преминат периодичен технически преглед.
(4) Удостоверението по ал.1 се издава в 30-дневен срок от подаване на документите.
(5) Удостоверението по ал.1 се издава за ППС, които отговарят на изискванията на част 9, Приложение Б на ADR.
(6) Валидността на удостоверението по ал.1 може да бъде продължена с една година след представяне на протокол за годност на ППС за превоз на опасни товари по образец съгласно приложение No 6.
(7) Удостоверението по ал.1 се връща в ИА „АА“ от лицето, на което е било издадено удостоверението:
1. когато превозното средство е спряно от движение;
2. при изтичане срока на валидност на удостоверението.
(8) При промяна на превозвача, ползвателя или собственика на превозното средство се издава ново „Удостоверение за одобрение на пътни превозни средства, превозващи определени опасни товари“ с данните на новия превозвач, ползвател или собственик за срока на валидност на върнатото удостоверение.
Чл.39. (1) Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ води регистър на издадените удостоверения за одобрение на ППС за превоз на опасни товари.
(2) При поискване данни от регистъра се предоставят на съответните структурни звена на МВР.

Раздел II
Маркиране и етикетиране на ППС

Чл.40. (1) Всяко ППС, допуснато за превоз на опасни товари, се маркира и етикетира съгласно част 5 на Приложение А от ADR.
(2) Маркировките и етикетите върху ППС трябва да бъдат добре видими, четливи и устойчиви за нормални условия по време на превоз, както и да издържат на огън поне 15 мин.
Чл.41. На ППС, специализирано за постоянен превоз на определени опасни товари, задължителните маркировки и етикети могат да се нанесат трайно.
Чл.42. На празно и почистено от опасни товари ППС или на ППС, в което няма товар, който може да се класифицира като опасен, е забранено поставянето на маркировка и етикети, указващи наличието на опасен товар. В случаите по чл.41 трайно нанесените маркировки и/или етикети се закриват по подходящ начин.

Страници: 1 2 3 4 5 6 7

Коментарите са спрени.