Вторник, 29 септември 2020
  • Братоев и Борисов RSS
  • Братоев и Борисов във Facebook
  • Братоев и Борисов в Twitter
  • Братоев и Борисов в Google+

Глава шеста
НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРЕВОЗ НА ОПАСНИ ТОВАРИ

Чл.43. При превоз на опасен товар водачът е длъжен да носи транспортно-съпроводителните документи, които се изискват от други нормативни актове, както и следните документи, които предоставя на контролните органи при поискване за проверка:
1. удостоверение за одобрение на пътни превозни средства, превозващи определени опасни товари, издадено от ИА „АА“ или от компетентен орган на съответната страна по спогодба ADR;
2. ADR удостоверение за обучение на водача, превозващ опасни товари за съответния клас;
3. превозен документ за опасни товари и свързаната с него информация, определени в т.5.4.1 на Приложение А от ADR, а в съответните случаи и опаковъчно удостоверение за контейнер съгласно т.5.4.2 на Приложение А от ADR;
4. писмени указания съгласно т.5.4.3 на Приложение А от ADR.

Глава седма
КОНТРОЛ

Чл.44. Контролът при превоза на опасни товари се осъществява от длъжностните лица по чл.91 от Закона за автомобилните превози на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“.
Чл.45. (1) При извършване на проверки на пътя длъжностните лица по чл.91 от Закона за автомобилните превози съставят контролен лист по образец съгласно приложение No 8.
(2) Копие от контролния лист се връчва на водача на МПС.
Чл.46. Длъжностните лица могат да вземат проби за анализ от превозвания товар с цел разкриване на нарушения на изискванията за превоз на опасни товари.
Чл.47. Длъжностните лица могат да присъстват на теоретическите занятия и практическите упражнения при провеждане на курсове за обучение на водачи на МПС за извършване на превоз на опасни товари и консултанти по безопасността при превозите на опасни товари.
Чл.48. За констатираните нарушения длъжностните лица по чл.91 от Закона за автомобилните превози съставят актове за установяване на административни нарушения.

Страници: 1 2 3 4 5 6 7

Коментарите са спрени.