Вторник, 29 септември 2020
  • Братоев и Борисов RSS
  • Братоев и Борисов във Facebook
  • Братоев и Борисов в Twitter
  • Братоев и Борисов в Google+

ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. „Предприятия“ са физически или юридически лица, включително юридически лица с нестопанска цел, извършващи превоз на опасни товари и/или товарене и разтоварване на опасни товари, както и тези, които държат на временен склад, натрупват, опаковат или поемат доставката на такива товари като част от транспортната операция.
2. „Проверка“ е всяка проверка, инспекция или формалност, извършена от компетентните органи във връзка с изискванията за безопасност при превоза на опасни товари.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 2. Наредбата се издава на основание чл.14, ал.1 от Закона за автомобилните превози.
§ 3. Наредбата влиза в сила 3 месеца след обнародването й в „Държавен вестник“, с изключение на чл.6, който влиза в сила 6 месеца след обнародването.
§ 4. Издадените до влизане в сила на тази наредба ADR свидетелства на водачите на моторни превозни средства запазват действието си до изтичане на срока на тяхната валидност.

Министър на транспорта и съобщенията: Н. Василев
Министър на вътрешните работи: Г. Петканов
Министър на околната среда и водите: Д. Арсенова

Страници: 1 2 3 4 5 6 7

Коментарите са спрени.