Вторник, 29 септември 2020
  • Братоев и Борисов RSS
  • Братоев и Борисов във Facebook
  • Братоев и Борисов в Twitter
  • Братоев и Борисов в Google+

Глава втора.
РЕГИСТРАЦИЯ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА КУРСОВЕ ЗА ОБУЧЕНИЕ НА ВОДАЧИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КАРТА ЗА КВАЛИФИКАЦИЯ НА ВОДАЧА

Чл. 7. (1) Курсове за обучение на водачи за придобиване на начална квалификация и за усъвършенстване на познанията им (периодично обучение) се организират от търговци и юридически лица с нестопанска цел, от професионални училища, професионални гимназии, професионални колежи, средните общообразователни училища с професионални паралелки, както и висшите училища, които притежават удостоверение за регистрация.
(2) Лицата по ал. 1 организират и извършват обучението в учебни центрове при условията и по реда, предвидени в тази наредба.
(3) Регистрацията по ал. 1 се извършва от Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, където се води регистър.
(4) Лицата по ал. 1 трябва да разполагат с учебни кабинети, преподаватели, учебни площадки, превозни средства и средства за провеждане на практически упражнения, които осигуряват извършването на обучението и спазването на учебната документация за обучение на кандидатите за придобиване на карта за квалификация на водача.

Чл. 8. (1) За вписване в регистъра по чл. 7, ал. 3 лицата по чл. 7, ал. 1 подават заявление по образец (приложение № 3) до изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, към което прилагат:
1. актуално удостоверение за вписване в търговския регистър, съответно документ за актуална съдебна регистрация или копие на акта за създаването на професионалното училище, професионалната гимназия, професионалния колеж, средното общообразователно училище с професионални паралелки или на висшето училище;
2. декларация, че за тях не е открита процедура за обявяване в несъстоятелност – за лицата, регистрирани по реда на Търговския закон;
3. документ за платена държавна такса за извършване на регистрация и за издаване на удостоверение за регистрация съгласно Тарифа № 5 за таксите, които се събират в системата на Министерството на транспорта;
4. копие на документ за собственост или договор за наем на помещенията и учебните площадки, в които се намира центърът за квалификация на водачите;
5. списък на преподавателите, който съдържа ЕГН на преподавателите, номера и датата на дипломата за завършено образование, номера и датата на свидетелството за управление на моторно превозно средство;
6. свидетелства за съдимост на преподавателите;
7. копие на дипломите за завършено образование на преподавателите;
8. документи, удостоверяващи стажа на преподавателите по чл. 12, т. 4 и 5;
9. списък на превозните средства, с които ще се извършва обучението, съдържащ регистрационния номер, марката, модела, идентификационния номер, категорията на превозните средства;
10. копие на документ за собственост или договор за наем или лизинг за превозните средства, с които ще се извършва обучението;
11. копие на свидетелствата за регистрация и контролните талони към знака за периодичен преглед за проверка на техническата изправност на превозните средства, с които ще се извършва обучението;
12. копие на застраховка на местата за сядане в превозните средства, с които ще се извършва обучението за категория С и подкатегория С1 – всички места за сядане, за категория D и подкатегория D1 – не по-малко от осем от местата за сядане.
(2) Лицата по чл. 7, ал. 1 прилагат към заявлението за извършване на регистрация освен документите по ал. 1 и учебна документация, по която ще извършват обучението, както и масив от изпитни въпроси, които ще бъдат включвани в тестовете за провеждане на изпитите за придобиване на начална квалификация.
(3) Учебната документация по ал. 2 съответства на изискванията, предвидени в Приложение I към Директива 2003/59/ЕО, и съдържа:
1. стандарт за обучение;
2. учебен план;
3. модули за обучение.
(4) Стандартът за обучение съдържа:
1. обща характеристика и съдържание на обучението;
2. описание на задължителната документация, която води и издава учебният център при организиране и провеждане на обучението;
3. организационно-методически изисквания към обучението;
4. описание на начина за установяване на съответствието на квалификацията на преподавателите с изискванията по раздел 5 от Приложение I от Директива 2003/59/ЕО;
5. описание на техническото оборудване в учебните кабинети и на дидактическите материали;
6. описание на системата за текущ контрол по време на обучението и съдържанието на изпитите.
(5) Учебният план съдържа разпределението на учебните часове по модули и по съответните теми в тях.
(6) В модулите за обучение се определят основните цели и подцели на обучението, описанието на учебното съдържание, преподавателските подходи, използваните дидактически материали и учебно-технически средства, системата за текущ контрол и оценяване.
(7) Масивът от изпитни въпроси по ал. 2 съдържа не по-малко от 1000 въпроса за първата част на изпита и не по-малко от 300 отворени въпроса за втората част на изпита. Изпитните въпроси трябва да обхващат всички теми от учебната документация, така че чрез тях да могат да се проверяват знанията на водачите.

Чл. 9. (1) При непълноти на представените документи по чл. 8 Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ писмено уведомява заявителя в 10-дневен срок от подаване на заявлението и дава срок за отстраняването на непълнотите.
(2) В 14-дневен срок от подаване на заявлението или от отстраняване на непълнотите по ал. 1 изпълнителният директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ или оправомощено от него длъжностно лице утвърждава учебната документация и масива от изпитни въпроси, извършва регистрацията и издава удостоверение за регистрация на лице, което отговаря на изискванията на наредбата.
(3) Изпълнителният директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ отказва със заповед регистрацията на лице, което не отговаря на някое от изискванията на наредбата или не е приложило изискваните документи към заявлението си.
(4) Заповедта по ал. 3 подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Чл. 10. (1) В регистъра по чл. 7, ал. 3 се вписват:
1. пореден номер и дата на регистрацията;
2. наименование, седалище и адрес на управление на търговеца или на юридическото лице с нестопанска цел или адрес на професионалното училище, професионалната гимназия, професионалния колеж, средното общообразователно училище с професионални паралелки или висшето училище;
3. код по БУЛСТАТ, съответно ЕИК;
4. номер на издаденото удостоверение за регистрация;
5. данни за превозните средства, с които се извършва обучението:
а) регистрационен номер;
б) идентификационен номер;
в) марка и модел;
6. дата на заличаване на регистрацията и основанието за това.
(2) Искане за изменение и допълнение в регистъра и в удостоверението за регистрация се прави в 30-дневен срок от промяната на обстоятелствата, които подлежат на вписване.
(3) Лицата по чл. 7, ал. 1 подават заявление по образец (приложение № 4) за изменение или допълнение в регистъра и в удостоверението за регистрация, към което прилагат документите, удостоверяващи извършената промяна, както и документ за платена такса съгласно Тарифа № 5 за таксите, които се събират в системата на Министерството на транспорта.
(4) Изменението и допълнението в регистъра и в удостоверението за регистрация се извършват в срок до 14 дни от датата на подаване на заявлението по ал. 3.

Чл. 11. (1) Правото да се организират курсове за обучение на водачи за придобиване на начална квалификация и за усъвършенстване на познанията им се прекратява и лицето по чл. 7, ал. 1 се заличава от регистъра:
1. по решение на органа, извършил регистрацията:
а) когато регистрацията е извършена въз основа на неистински документи или на документи с невярно съдържание;
б) при системни нарушения на условията и реда за извършване на обучението;
2. по молба на притежателя на удостоверението за регистрация;
3. с прекратяване на търговеца или на юридическото лице с нестопанска цел.
(2) Заличаването от регистъра се извършва с мотивирана заповед на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, която подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Страници: 1 2 3 4 5 6

Коментарите са спрени.