Вторник, 29 септември 2020
  • Братоев и Борисов RSS
  • Братоев и Борисов във Facebook
  • Братоев и Борисов в Twitter
  • Братоев и Борисов в Google+

Глава трета.
УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

Раздел I.
Изисквания към преподавателите и към превозните средства, с които се провежда обучението

Чл. 12. Преподавателите, които провеждат обучението, отговарят на следните изисквания:
1. притежават свидетелство за управление на моторно превозно средство;
2. имат най-малко средно образование;
3. не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер;
4. имат не по-малко от 3 години стаж в областта, в която ще преподават;
5. имат не по-малко 5 години стаж, като водачи на моторно превозно средство за съответната категория – за преподавателите по практическо обучение.

Чл. 13. (1) Превозните средства, използвани при обучението, отговарят на изискванията по чл. 8, ал. 1, т. 3 и 4 от Наредба № 37 от 2002 г. за условията и реда за обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и условията и реда за издаване на разрешение за тяхното обучение (обн., ДВ, бр. 82 от 2002 г.; изм., бр. 42 и 96 от 2004 г., бр. 44 от 2006 г., бр. 3 от 2008 г. и бр. 57 от 2008 г.), както и на следните изисквания:
1. за категория С – моторно превозно средство от категория С с допустима максимална маса не по-малка от 12 000 kg и дължина не по-малко от 8 m, широчина не по-малко от 2,40 m, което може да достига скорост не по-малка от 80 km/h; с антиблокираща система на спирачната уредба, осемстепенна предавателна кутия; оборудвано с контролен уред за регистриране на данните за движението на автомобилите и работата на екипажите (тахограф); товарното отделение е с формата на затворена кутия от непрозрачен материал с широчина и височина не по-малки от тези на кабината на автомобила; по време на обучението общата маса на автомобила трябва да бъде не по-малко от 10 000 kg; освен мястото на водача автомобилът има още две места за сядане;
2. за категория С+Е:
а) съчленено пътно превозно средство с допустима максимална маса не по-малка от 20 000 kg и дължина не по-малко от 14 m, широчина не по-малко от 2,40 m, което може да достига скорост не по-малка от 80 km/h; с осемстепенна предавателна кутия; оборудвано с контролен уред за регистриране на данните за движението на автомобилите и работата на екипажите (тахограф); товарното отделение е с формата на затворена кутия от непрозрачен материал с широчина и височина не по-малки от тези на кабината на автомобила; по време на обучението общата маса на превозното средство трябва да бъде не по-малко от 15 000 kg; освен мястото на водача има още две места за сядане;
б) състав от пътни превозни средства с теглещо моторно превозно средство по т. 6 и прикачено ремарке с дължина не по-малко от 7,5 m; съставът от пътни превозни средства трябва да има допустима максимална маса не по-малка от 20 000 kg, широчина не по-малко от 2,40 m и да може да достига скорост не по-малка от 80 km/h; товарното отделение на ремаркето е с формата на затворена кутия от непрозрачен материал с широчина и височина не по-малки от тези на теглещия автомобил; по време на обучението общата маса на състава трябва да бъде не по-малко от 15 000 kg;
3. за подкатегория С1 – моторно превозно средство от подкатегория С1 с допустима максимална маса не по-малка от 4000 kg, с дължина не по-малко от 5 m, което може да достига скорост не по-малка от 80 km/h; с антиблокираща система на спирачната уредба, оборудвано с контролен уред за регистриране на данните за движението на автомобилите и работата на екипажите (тахограф); товарното отделение е с формата на затворена кутия от непрозрачен материал с широчина и височина не по-малки от тези на кабината на автомобила; освен мястото на водача има още две места за сядане;
4. за подкатегория С1+Е – състав от пътни превозни средства с теглещо моторно превозно средство по т. 8 с прикачено ремарке с допустима максимална маса не по-малка от 1250 kg; съставът трябва да бъде с дължина не по-малко от 8 m и да може да достига скорост не по-малка от 80 km/h; товарното отделение на ремаркето е с формата на затворена кутия от непрозрачен материал, с широчина и височина не по-малки от тези на теглещия автомобил; по време на обучението общата маса на ремаркето трябва да бъде не по-малко от 800 kg;
5. за категория D – моторно превозно средство от категория D с дължина не по-малко от 10 m, широчина не по-малко от 2,40 m, което може да достига скорост не по-малка от 80 km/h; с антиблокираща система на спирачната уредба, оборудвано с контролен уред за регистриране на данните за движението на автомобилите и работата на екипажите (тахограф);
6. за категория D+Е – автобус по т. 10 с прикачено ремарке с допустима максимална маса не по-малка от 1250 kg, широчина не по-малко от 2,40 m; съставът от пътни превозни средства трябва да може да достига скорост не по-малка от 80 km/h; товарното отделение на ремаркето е с широчина не по-малко от 2 m и височина не по-малко от 2 m; по време на обучението общата маса на ремаркето трябва да бъде не по-малко от 800 kg;
7. за подкатегория D1 – моторно превозно средство от подкатегория D1 с допустима максимална маса не по-малка от 4000 kg, с дължина не по-малко от 5 m, което може да достига скорост не по-малка от 80 km/h; с антиблокираща система на спирачната уредба, оборудвано с контролен уред за регистриране на данните за движението на автомобилите и работата на екипажите (тахограф);
8. за подкатегория D1+Е – състав от пътни превозни средства с теглещо моторно превозно средство по т. 12 с прикачено ремарке с допустима максимална маса не по-малка от 1250 kg, което може да достига скорост не по-малка от 80 km/h; товарното отделение на ремаркето е с широчина не по-малко от 2 m и височина не по-малко от 2 m; по време на обучението общата маса на ремаркето трябва да бъде не по-малко от 800 kg.
(2) Учебната площадка трябва да е с размери и оборудване, които позволяват извършването на обучение по темите от учебната документация.
(3) Учебните кабинети трябва да са оборудвани за провеждане на обучението, предвидено в учебната документация.

Раздел II.
Начална квалификация и периодично обучение

Чл. 14. (1) Лицата по чл. 7, ал. 1 провеждат обучението при спазване на учебната документация по чл. 8, ал. 2.
(2) Дневната натовареност на преподавателите не може да бъде повече от 10 учебни часа.
(3) Дневната натовареност на обучаваните лица не може да бъде повече от 8 учебни часа, от които практическото обучение не може да бъде повече от 4 учебни часа.
(4) Продължителността на един учебен час е 45 минути.

Чл. 15. (1) За всеки нов курс на обучение лицата по чл. 7, ал. 1 изготвят график за провеждане на обучението, който представят в съответната регионална дирекция „Автомобилна администрация“ заедно със списък на лицата, които ще бъдат обучавани в конкретния курс.
(2) Преподавателите, провеждащи обучението, попълват дневник на присъствията и отсъствията на всяко обучавано лице.
(3) Лицата, провеждащи обучението, поддържат регистър на кандидатите за придобиване на удостоверение за професионална компетентност (приложение № 5). Регистърът се заверява от съответната регионална дирекция „Автомобилна администрация“ при получаване на удостоверението за регистрация по чл. 7, ал. 1.
(4) Данните на кандидатите за придобиване на удостоверение за професионална компетентност се вписват в регистър преди началото на курса на обучение за придобиване на начална квалификация или на курса за периодично обучение. Данните на кандидатите за придобиване на професионална компетентност, които са обучени от друго лице по чл. 7, ал. 1, се вписват в регистъра преди началото на изпита.
(5) Регистърът се съхранява 5 години след датата, на която е записан последният кандидат. При прекратяване на дейността лицето по чл. 7, ал. 1 предава регистъра за съхранение в съответната регионална дирекция „Автомобилна администрация“.
(6) До 5-о число на всеки месец лицето по чл. 7, ал. 1 изпраща до Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ информация за лицата, на които са издадени удостоверения за професионална квалификация през предходния месец. Информацията се изпраща по пощата и в електронен вариант и съдържа номерата на удостоверенията, трите имена и единния граждански номер на лицата, на които са издадени, както и вида на обучението, включително продължителността му.

Чл. 16. (1) Обучението за придобиване на начална квалификация е теоретично и практическо и може да бъде проведено преди или след като кандидатът е придобил правоспособност за управление на моторно превозно средство от съответната категория.
(2) Продължителността на обучението за придобиване на начална квалификация е не по-малко от 280 часа, от които не по-малко от 20 часа – за управление на автомобил от съответната категория.
(3) В предвидените в тази наредба случаи и без да се променят обемът и съдържанието на обучението за придобиване на начална квалификация, то може да бъде провеждано в курсове за ускорено обучение с продължителност не по-малко от 140 часа, от които не по-малко от 10 часа – за управление на автомобил от съответната категория.
(4) Обучението по управление на автомобил може да включва управление на автомобил на специална площадка, оборудвана със съоръжения, които имитират различни пътни и атмосферни условия. Продължителността на това обучение може да бъде:
1. не повече от 8 часа от часовете, предвидени за управление на автомобил по ал. 2;
2. не повече от 4 часа от часовете, предвидени за управление на автомобил по ал. 3.

Чл. 17. (1) Водачи на превозни средства, които се обучават за придобиване на начална квалификация за извършване на превоз на товари и притежават удостоверение за професионална компетентност за извършване на превоз на пътници, и обратното, се обучават само по темите, които са специфични за новата квалификация.
(2) Обучението по ал. 1 е с продължителност 70 часа, от които не по-малко от 5 часа – за управление на автомобил от съответната категория.
(3) Обучението за придобиване на квалификация по ал. 1, провеждано в курсове за ускорено обучение, е с продължителност 35 часа, от които не по-малко от 2 часа и половина – за управление на автомобил от съответната категория.

Чл. 18. (1) Периодичното обучение се провежда за усъвършенстване и актуализиране на знанията на водачите на всеки пет години.
(2) Водачите преминават курс за периодично обучение преди изтичане на срока на валидност на картата за квалификация на водача.
(3) Водачи, които притежават карта за квалификация на водача, чийто срок на валидност е изтекъл, както и водачите по чл. 4 от Директива 2003/59/ЕО, които са престанали да изпълняват професията, подлежат на периодично обучение, преди отново да започнат да упражняват професията.
(4) Периодичното обучение е с продължителност 35 часа, от които не по-малко от 5 часа – за управление на автомобил от съответната категория.
(5) Периодичното обучение се провежда на отделни части, които се състоят от не по-малко от 7 часа, или се провежда в края на периода от пет години.

Чл. 19. (1) След успешното завършване на обучението лицето по чл. 7, ал. 1 издава на водача удостоверение за професионална компетентност за превоз на пътници или товари.
(2) Удостоверението за професионална компетентност, издадено за една от категориите или подкатегориите превозни средства С, С+Е, C1 или C1+E, удостоверява професионалната компетентност на водача за всяка от останалите категории, съответно подкатегории превозни средства, посочени в тази разпоредба, за която водачът притежава правоспособност за управление на моторно превозно средство.
(3) Удостоверението за професионална компетентност, издадено за една от категориите или подкатегориите превозни средства D, D+E, D1 или D1+E, удостоверява професионалната компетентност на водача за всяка от останалите категории, съответно подкатегории превозни средства, посочени в тази разпоредба, за която водачът притежава правоспособност за управление на моторно превозно средство.

Страници: 1 2 3 4 5 6

Коментарите са спрени.