Вторник, 29 септември 2020
  • Братоев и Борисов RSS
  • Братоев и Борисов във Facebook
  • Братоев и Борисов в Twitter
  • Братоев и Борисов в Google+

Глава четвърта.
ИЗПИТИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА НАЧАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

Чл. 20. (1) Изпитите за придобиване на начална квалификация се провеждат от лицето, провело обучението на кандидата, или от друго лице по чл. 7, ал. 1 чрез комисия, определена от него. Комисията се състои от председател и член.
(2) Лицата по чл. 7, ал. 1 уведомяват съответната регионална дирекция „Автомобилна администрация“ за всеки изпит най-малко 14 дни преди провеждането му.

Чл. 21. (1) До изпит за придобиване на начална квалификация се допускат лица, преминали обучението, предвидено в тази наредба.
(2) Изпитът е теоретичен и съдържанието му е съгласно изискванията на учебната документация.
(3) Лицата по чл. 17, ал. 1 полагат писмен теоретичен изпит, чието съдържание е ограничено до темите относно новата начална квалификация.

Чл. 22. (1) За провеждане на изпитите на кандидатите за придобиване на начална компетентност лицата по чл. 7, ал. 1 предварително изготвят изпитни протоколи.
(2) Във всеки протокол се включват до 30 кандидати. В протоколите се посочват часът и мястото на провеждане на изпита.
(3) Документацията, свързана с изпита, се съхранява пет години след датата на провеждането му.

Чл. 23. (1) Изпитът за придобиване на начална квалификация се състои от две части.
(2) Първата част на изпита се състои в решаване на тест, включващ 60 въпроса с избор на верен отговор от няколко възможности. Тестовете са индивидуални за всеки кандидат и времето за решаването им е 60 минути.
(3) Втората част на изпита се състои в решаване на тест, съдържащ 20 отворени въпроса с посочване на отговор, и решаване на два казуса. Тестовете са индивидуални за всеки кандидат, а казусите са еднакви за всички кандидати, изпитвани през деня. За решаването на теста и на казусите на кандидатите се предоставят общо120 минути.
(4) Изпитът е положен успешно, когато кандидатът е отговорил правилно на повече от 50 въпроса от теста за първата част, на 15 от отворените въпроси от теста на втората част и е получил не по-малко от 60 % от точките, предвидени за правилни отговори на казусите.
(5) Кандидатите, които са положили успешно първата част на изпита, но не са положили успешно втората му част, при следващите им явявания полагат само втората част на изпита.
(6) Кандидатите, които са получили положителна оценка на отворените въпроси от теста за втората част на изпита, но не са получили необходимия брой точки при решаването на казусите, полагат само частта от изпита, която представлява решаване на казуси.
(7) Тестовете за провеждане на изпита се състоят от въпроси, включени в утвърдения от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ масив от изпитни въпроси по чл. 8, ал. 2. Комбинацията от въпроси в един изпитен тест трябва да обхваща всички изучавани теми. При съставянето не тестовете не се допуска повторно използване на една и съща комбинация от изпитни въпроси.

Чл. 24. (1) Преди започване на изпита председателят на изпитната комисия проверява самоличността на кандидатите.
(2) Кандидати, които не представят документ за самоличност или са се явили след началото на изпита, не се допускат до изпит.
(3) Преди началото на изпита председателят на изпитната комисия дава указания относно реда за провеждането му, оценяването и времето за решаване на тестовете и казусите.
(4) Кандидатите изтеглят тестовете, които ще решават, по реда, по който са записани в протокола. Тестовете остават при комисията, докато и последният кандидат изтегли изпитния си тест.
(5) Председателят на комисията записва на видно място началото и края на всяка част на изпита.
(6) Председателят и членът на комисията за провеждане на изпита проверяват тестовете от първата част на изпита, вписват резултатите в протокола и ги обявяват на кандидатите.

Чл. 25. (1) До втората част на изпита се допускат кандидати, получили положителна оценка от първата част.
(2) След приключване на втората част на изпита председателят на комисията поставя в плик решените тестове и казуси, запечатва плика и се подписва върху него.

Чл. 26. (1) По време на изпита кандидатите работят самостоятелно.
(2) При решаването на тестовете от първата част на изпита верните отговори се отбелязват със знак „Х“. Корекции в изпитните тестове не се допускат.
(3) Кандидатите нямат право да напускат залата, в която се провежда изпитът, преди да са предали окончателно изпитните си тестове и казуси на комисията.
(4) Председателят на комисията може да отстрани от залата кандидат, който нарушава реда за провеждане на изпита.

Чл. 27. (1) Комисията за провеждане на изпита проверява и оценява тестовете и казусите от втората част на изпита в 14-дневен срок от датата, на която е проведен изпитът, след което нанася резултатите в изпитния протокол.
(2) Лицето, провело изпита, е длъжно да предостави достъп на кандидатите до резултатите от изпита, включително изпитните им тестове и казуси, както и да им разясни резултатите.

Чл. 28. (1) Лицето по чл. 7, ал. 1 издава удостоверение за професионална компетентност на лицата, положили успешно изпита за придобиване на начална квалификация.
(2) Удостоверение за професионална компетентност, издадено за една от категориите или подкатегориите превозни средства С, С+Е, C1 или C1+E, удостоверява професионалната компетентност на водача за всяка от останалите категории, съответно подкатегории превозни средства, посочени в тази разпоредба, за която водачът притежава правоспособност за управление на моторно превозно средство.
(3) Удостоверението за професионална компетентност, издадено за една от категориите или подкатегориите превозни средства D, D+E, D1 или D1+E, удостоверява професионалната компетентност на водача за всяка от останалите категории, съответно подкатегории превозни средства, посочени в тази разпоредба, за която водачът притежава правоспособност за управление на моторно превозно средство.

Страници: 1 2 3 4 5 6

Коментарите са спрени.