Петък, 24 януари 2020
  • Братоев и Борисов RSS
  • Братоев и Борисов във Facebook
  • Братоев и Борисов в Twitter
  • Братоев и Борисов в Google+

Глава пета.
КАРТА ЗА КВАЛИФИКАЦИЯ НА ВОДАЧА

Чл. 29. (1) Водачите, придобили удостоверение за професионална компетентност, подават заявление по образец (приложение № 6) до министъра на транспорта за издаване на карта за квалификация на водача. Към заявлението прилагат копие на удостоверението за професионална компетентност и снимка. Водачите по чл. 7, ал. 2 прилагат към заявлението за издаване на карта за квалификация на водача и копие на уведомлението по чл. 62, ал. 3 от Кодекса на труда, заверено от териториалната дирекция на Националната агенция за приходите.
(2) Министърът на транспорта или оправомощено от него длъжностно лице издава карта за квалификация на водача в 30-дневен срок от получаване на заявлението по ал. 1.

Чл. 30. (1) Картите за квалификация на водача се изработват и доставят на водачите срещу платена от тях цена от лице, регистрирано като търговец, определено след провеждане на конкурс, при условията и по реда на тази наредба.
(2) Въз основа на конкурса по ал. 1 се сключва писмен договор със срок до 10 години между изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ (възложител) и лицето, спечелило конкурса (изпълнител).

Чл. 31. (1) Възложителят открива конкурса със заповед, с която одобрява документацията за участие в конкурса. Заповедта за откриване на конкурса съдържа:
1. предмет на конкурса;
2. срок на валидност на предложенията;
3. място на получаване, цена и начин на плащане на документацията за участие в конкурса;
4. срок за получаване на документацията за участие в конкурса;
5. място и срок за получаване на предложенията за участие в конкурса;
6. място и дата на отваряне на предложенията;
7. размер на гаранциите за участие и за изпълнение на задълженията по договора.
(2) Документацията за участие в конкурса съдържа:
1. заповедта за откриване на конкурса;
2. пълното описание на предмета на конкурса;
3. техническите спецификации на картите;
4. критериите, относителната им тежест и методиката за определяне на комплексната оценка на предложението за участие в конкурса;
5. образец на предложението за участие в конкурса, както и указание за подготовката му;
6. проект на договор.
(3) Възложителят публикува съобщение за обявяване на конкурса в един централен ежедневник и в официалната страница на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ в Интернет в срок до 3 дни от датата на издаване на заповедта за откриване на конкурса.

Чл. 32. (1) В конкурса не може да участва лице:
1. което е обявено в несъстоятелност или е в открито производство по несъстоятелност или се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове;
2. което е в производство по ликвидация или се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове;
3. на което управител или член на управителния орган, а в случай че член на управителния орган е юридическо лице – неговият представител в съответния управителен орган, е осъден с влязла в сила присъда за престъпления против собствеността, против стопанството, против финансовата, данъчната или осигурителната система (изпиране на пари или измама), за престъпление по служба или за подкуп (корупция), както и за престъпления, свързани с участие в престъпна група;
4. което има парични задължения към държавата или община по смисъла на чл. 162, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или парични задължения, свързани с плащането на вноски за социалното осигуряване или на данъци съгласно правните норми на държавата, в която участникът е установен;
5. което е лишено от правото да упражнява определена професия или дейност съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението.
(2) Съответствието с изискването за търговска регистрация на участниците се удостоверява с актуално удостоверение за вписване в търговския регистър. Чуждестранните лица представят документ за търговска регистрация съгласно националното им законодателство.
(3) При подаване на предложението за участие в конкурса участникът удостоверява липсата на обстоятелствата по ал. 1 с декларации.
(4) При подписване на договора изпълнителят е длъжен да представи документи от съответните компетентни органи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по ал. 1.
(5) Когато участникът предвижда участието на подизпълнители при изпълнение на договора, изискванията по ал. 1 се прилагат и за подизпълнителите.

Чл. 33. (1) Участниците в конкурса трябва да отговарят на следните изисквания:
1. да имат опит при извършването на дейности с подобен или аналогичен предмет;
2. да имат технически възможности и професионална квалификация за изпълнението на предмета на конкурса;
3. да имат икономически и финансови възможности за изпълнение на предмета на конкурса;
4. да са администратори на лични данни.
(2) Съответствието с изискването за наличие на опит при извършването на дейности с подобен или аналогичен предмет се доказва чрез представяне на списък на договорите за услуги с подобен или аналогичен предмет.
(3) Съответствието с изискването за технически възможности и професионална квалификация се доказва чрез:
1. организационен проект, който съдържа предложенията на участника за начина, по който ще бъде организирана дейността за изпълнение на предмета на договора, относно:
а) осигуряването на инфраструктурата, производството и процеса на персонализация и доставка на картите за квалификация на водача;
б) начина на организиране на процеса по обработване на заявленията за издаване на карти за квалификация на водача, обработването на информацията от Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ и предаването й на изпълнителя, включително данните, събрани при подаване на заявленията за издаване на картите, сроковете за тяхната обработка и привеждането им в електронен вид;
в) начина за изграждане на системата за подмяна на карти с изтекъл срок, загубени или повредени карти, сроковете за подмяна и правила, гарантиращи, че няма да се дублират картите;
2. документи, удостоверяващи образованието и професионалната квалификация на лицата, които ще участват при изпълнението на договора;
3. сертификат за внедрена система за управление на качеството ISO 9001:2000 или аналогичен и сертификат за производство на документи с висока степен на защита, издаден от независима международнопризната организация;
4. представяне на политика за действия при извънредни ситуации, гарантираща непрекъсваемостта на производството на картите;
5. доказателства за търговската репутация на участника – препоръки за добро изпълнение;
6. описание на техническото оборудване, необходимо за изпълнение на предмета на договора.
(4) Съответствието с изискването за икономически и финансови възможности се доказва чрез:
1. годишен финансов отчет за последната отчетна година или някоя от съставните му части, и
2. декларация за общия оборот и за оборота на услугите, които са предмет на конкурса, за последната година.
(5) Съответствието с изискването по ал. 1, т. 4 се доказва с удостоверение за администриране на лични данни.

Чл. 34. Възложителят отстранява от конкурса участник:
1. който не е представил някой от изискваните документи по чл. 32, ал. 2 и 3 и чл. 33;
2. за когото са налице обстоятелства по чл. 32, ал. 1;
3. който е представил предложение, което не отговаря на предварително обявените условия;
4. не е представил цялата информация, изискваща се от участниците в конкурса, или предоставената от него информация е невярна или непълна.

Чл. 35. (1) Възложителят назначава комисия за провеждане на конкурса, като определя нейния състав и резервни членове.
(2) Комисията се състои най-малко от трима членове, един от които задължително е правоспособен юрист. Възложителят може да привлече като членове или консултанти на комисията и външни експерти.
(3) Комисията се назначава от възложителя след изтичане на срока за приемане на предложенията за участие в конкурса.

Чл. 36. (1) Членове на комисията или консултанти могат да бъдат лица, които декларират, че:
1. нямат материален интерес от възлагането на изпълнението на предмета на конкурса на определен участник;
2. не са „свързани лица“ по смисъла на Търговския закон с участник в конкурса или с посочените от него подизпълнители, или с членове на техните управителни или контролни органи.
(2) Членовете на комисията и консултантите са длъжни да пазят в тайна обстоятелствата, които са узнали във връзка със своята работа в комисията.
(3) Членовете на комисията и консултантите представят на възложителя декларация за съответствие на обстоятелствата по ал. 1 и за спазване на изискванията по ал. 2 при тяхното назначаване и на всеки етап от процедурата, когато настъпи промяната в декларираните обстоятелства.

Чл. 37. (1) Решенията на комисията се вземат с мнозинство от членовете й. Когато член на комисията е против взетото решение, той подписва протокола с особено мнение и писмено излага мотивите си.
(2) Когато по обективни причини член на комисията не може да изпълнява задълженията си и не може да бъде заместен от резервен член, възложителят издава заповед за определяне на нов член.

Чл. 38. (1) Комисията класира участниците в конкурса въз основа на комплексна оценка на предложенията, формирана на базата на следните критерии:
1. предложена цена за производството и персонализацията на една карта;
2. технически възможности за изпълнение на предмета на конкурса;
3. степен на сигурност на техническите и организационните мерки за защита на производствената база;
4. срок за започване на изработването на картите.
(2) В заповедта за откриване на конкурса и в методиката за оценяване на предложенията се посочват критериите и относителната тежест на всеки от тях. Начинът за оценяване на отделните критерии се определя с методиката за оценяване, която е част от документацията за участие в конкурсната процедура.
(3) Критериите по ал. 1 се прилагат само по отношение на предложенията на участниците, които не са отстранени от участие в конкурса, на основанията, предвидени в чл. 34.
(4) Комисията съставя протокол за разглеждането, оценяването и класирането на предложенията за участие в конкурса. Комисията приключва своята работа с предаване на протокола на възложителя.

Чл. 39. (1) Възложителят в срок пет работни дни след приключване работата на комисията издава мотивирана заповед, с която обявява класирането на участниците и участника, определен за изпълнител.
(2) В заповедта по ал. 1 възложителят посочва и отстранените от участие в конкурса участници и мотивите за отстраняването им.
(3) При писмено искане от участник възложителят е длъжен в тридневен срок от получаването да му осигури достъп до протокола на комисията за разглеждането, оценяването и класирането на предложенията. Възложителят може да откаже достъп до информация, съдържаща се в протокола, когато предоставянето й противоречи на нормативен акт.

Чл. 40. (1) Възложителят сключва договор за възлагане на изпълнението на предмета на конкурса с участника, класиран от комисията на първо място и определен за изпълнител.
(2) Възложителят не сключва договор, когато участникът, определен за изпълнител:
1. откаже да сключи договор, или
2. не представи документ по чл. 32, ал. 4 или гаранция за изпълнение на договора.
(3) В случаите по ал. 2 възложителят определя за изпълнител следващия класиран участник и сключва договор с него.

Чл. 41. (1) Възложителят прекратява конкурса с мотивирана заповед, когато:
1. не е подадено нито едно предложение за участие или няма допуснат нито един участник;
2. всички предложения за участие не отговарят на предварително обявените условия от възложителя;
3. отпадне необходимостта от провеждане на конкурса в резултат на съществена промяна в обстоятелствата по причини, които възложителят не е могъл да предвиди;
4. са установени нарушения при откриването и провеждането му, които не могат да бъдат отстранени, без това да промени условията, при които е обявен конкурсът.
5. не е сключен договор поради наличие на някое от основанията по чл. 40, ал. 2 или отказ на всички класирани участници да сключат договор.
(2) Възложителят може да открие нов конкурс със същия предмет само когато първоначално обявеният конкурс е прекратен и заповедта за прекратяване не е обжалвана или ако е обжалвана, спорът е решен.

Чл. 42. (1) Участникът представя гаранция за участие в конкурса, а лицето, спечелило конкурса, представя гаранция за изпълнение при подписването на договора.
(2) Изпълнителният директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ определя размера на гаранцията за участие и на гаранцията за изпълнение на договора в абсолютна сума.
(3) Участникът и лицето, спечелило конкурса, представят гаранция за участие, съответно за изпълнение на договора в една от следните форми:
1. парична сума;
2. банкова гаранция.
(4) Изпълнителният директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ има право да задържи гаранцията за участие, когато участникът в конкурса:
1. оттегли предложението си след изтичането на срока за получаване на предложения;
2. обжалва заповедта на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ за определяне на изпълнител – до решаване на спора;
3. е определен за изпълнител, но не изпълни задължението си да сключи договор.
(5) В случаите по ал. 4, т. 1 и 3, когато участникът е представил банкова гаранция, изпълнителният директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ има право да пристъпи към упражняване на правата по нея.
(6) Изпълнителният директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ освобождава гаранциите за участие на отстранените и на класираните участници в срок три работни дни след изтичане на срока за обжалване на заповедта за определяне на изпълнител.
(7) При прекратяване на конкурса гаранциите на всички участници се освобождават в срок три работни дни след изтичане на срока за обжалване на заповедта за прекратяване.
(8) Изпълнителният директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ освобождава гаранциите по ал. 3, без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.
(9) Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора.

Чл. 43. Заповедите на възложителя по чл. 31, ал. 1, чл. 39, ал. 1 и чл. 41, ал. 1 подлежат на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Страници: 1 2 3 4 5 6

Коментарите са спрени.