Вторник, 29 септември 2020
  • Братоев и Борисов RSS
  • Братоев и Борисов във Facebook
  • Братоев и Борисов в Twitter
  • Братоев и Борисов в Google+

Преходни и Заключителни разпоредби

§ 1. Изискването за начална квалификация се прилага:
1. за водачите, придобили правоспособност за управление на моторно превозно средство от подкатегории D1, D1+E и категории D или D+E след 10 септември 2008 г.;
2. за водачите, придобили правоспособност за управление на моторно превозно средство от подкатегории C1, C1+E и категории C или C+E след 10 септември 2009 г.

§ 2. (1) Водачите, придобили правоспособност за управление на моторно превозно средство от подкатегории D1, D1+E и категории D или D+E преди 10 септември 2008 г., подлежат на периодично обучение.
(2) Водачите, придобили правоспособност за управление на моторно превозно средство от C1, C1+E и категории C или C+E преди 10 септември 2009 г., подлежат на периодично обучение.
(3) Водачите по ал. 1, придобили правоспособност за управление на моторно превозно средство:
1. преди 31 декември 1970 г., преминават първия курс на периодично обучение до 31 декември 2009 г.
2. от 1 януари 1971 г. до 31 декември 1980 г., преминават първия курс на периодично обучение до 31 декември 2010 г.
3. от 1 януари 1981 г. до 31 декември 1990 г., преминават първия курс на периодично обучение до 31 декември 2011 г.
4. от 1 януари 1991 г. до 31 декември 2000 г., преминават първия курс на периодично обучение до 31 декември 2012 г.
5. от 1 януари 2001 г. до 10 септември 2008 г., преминават първия курс на периодично обучение до 10 септември 2013 г.
(4) Водачите по ал. 2, придобили правоспособност за управление на моторно превозно средство:
1. преди 31 декември 1970 г., преминават първия курс на периодично обучение до 31 декември 2010 г.
2. от 1 януари 1971 г. до 31 декември 1980 г., преминават първия курс на периодично обучение до 31 декември 2011 г.
3. от 1 януари 1981 г. до 31 декември 1990 г., преминават първия курс на периодично обучение до 31 декември 2012 г.
4. от 1 януари 1991 г. до 31 декември 2000 г., преминават първия курс на периодично обучение до 31 декември 2013 г.
5. от 1 януари 2001 г. до 10 септември 2009 г., преминават първия курс на периодично обучение до 10 септември 2014 г.

§ 3. В Наредба № 11 от 2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари (обн., ДВ, бр. 108 от 2002 г.; изм., бр. 83 и 85 от 2005 г.; бр. 26, 28, 46 и 95 от 2006 г.; бр. 36 от 2007 г.) се правят следните допълнения:
1. В чл. 57а, ал. 2 се създава т. 5:
„5. документ, удостоверяващ професионалната квалификация на водача:
а) копие на карта за квалификация на водача, или
б) копие на свидетелство за управление на моторно превозно средство, на което е маркиран кода на Общността по чл. 10, параграф 2 от Директива 2003/59/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 15 юли 2003 г. относно начална квалификация и продължаващо обучение на водачи на някои пътни превозни средства за превоз на товари или пътници, за изменение на Регламент (ЕИО) № 3820/85 на Съвета и Директива 91/439/ЕИО на Съвета и за отмяна на Директива 76/914/ЕИО на Съвета (ОВ, L 226/2003 г.) – Директива 2003/59/ЕО, издадени от компетентния орган на съответната държава, или
в) копие на национално удостоверение за професионална квалификация, признато за валидно на територията на държавите – членове на Европейския съюз.“
2. В преходните и заключителните разпоредби се създава § 9:
„§ 9. Изискването по чл. 57а, ал. 2, т. 5 се прилага от влизането в сила на изискванията за начална квалификация и периодично обучение на водачите така, както е предвидено в § 1 и 2 от наредбата по чл. 7б, ал. 5 и чл. 7г, ал. 4 от Закона за автомобилните превози.“

§ 4. Тази наредба се издава на основание чл. 7б, ал. 5 и чл. 7г, ал. 4 от Закона за автомобилните превози и въвежда изискванията на Директива 2003/59/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 15 юли 2003 г. относно начална квалификация и продължаващо обучение на водачи на някои пътни превозни средства за превоз на товари или пътници, за изменение на Регламент (ЕИО) № 3820/85 на Съвета и Директива 91/439/ЕИО на Съвета и за отмяна на Директива 76/914/ЕИО на Съвета (ОВ, L 226/2003 г.)

Страници: 1 2 3 4 5 6

Коментарите са спрени.