Вторник, 26 януари 2021
  • Братоев и Борисов RSS
  • Братоев и Борисов във Facebook
  • Братоев и Борисов в Twitter
  • Братоев и Борисов в Google+

Издадена от Министерството на транспорта
Обн. ДВ. бр.101 от 23 Ноември 1999г., изм. ДВ. бр.50 от 20 Юни 2000г., изм. ДВ. бр.95 от 21 Ноември 2000г., изм. ДВ. бр.36 от 12 Април 2001г., изм. ДВ. бр.8 от 22 Януари 2002г., изм. ДВ. бр.40 от 19 Април 2002г., изм. ДВ. бр.108 от 19 Ноември 2002г., изм. ДВ. бр.16 от 18 Февруари 2003г., изм. ДВ. бр.46 от 6 Юни 2006г., изм. ДВ. бр.13 от 11 Февруари 2011г.

Дял първи.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (Доп. – ДВ, бр. 13 от 2011 г.) С тази наредба се определят условията и редът за извършване на обществен превоз на пътници и товари с автомобили с българска регистрация на територията на Република България, задължителните изисквания към автогарите, условията и реда за работа в тях.
Чл. 2. (1) (Изм. – ДВ, бр. 13 от 2011 г.) Обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България може да се извършва от физически и юридически лица, регистрирани като търговци, които притежават лиценз и други документи, които се изискват от закона и тази наредба.
(2) (Изм. – ДВ, бр. 13 от 2011 г.) Лиценз не се изисква за лицата по смисъла на чл. 2, ал. 1, които извършват обществен превоз на товари с моторни превозни средства с товароносимост до 3,5 т или максимално допустима маса до 6 т.
Чл. 3. (1) Тази наредба се прилага за обществен превоз на пътници и товари.
(2) Обществен превоз на пътници са:
1. превози по утвърдени транспортни схеми;
2. специализирани превози;
3. случайни превози.

Страници: 1 2 3 4 5

Коментарите са спрени.