• Братоев и Борисов RSS
  • Братоев и Борисов във Facebook
  • Братоев и Борисов в Twitter

Издадена от Министерството на транспорта
Обн. ДВ, бр.101 от 23 Ноември 1999г. Последните изменения са публикувани в бр.60 от 7.07.2020г.

Дял първи
Общи положения

Чл. 1. (Доп. – ДВ, бр. 13 от 2011 г., изм., бр. 52 от 2012 г.) С тази наредба се
определят:
1. условията и редът за издаване на лиценз за извършване на обществен превоз на
пътници или товари на територията на Република България;
2. условията и редът за извършване на специализирани и случайни превози на
пътници на територията на Република България;
3. условията и редът за извършване на обществен превоз на товари на територията на
Република България;
4. изискванията към автогарите и условията и редът за работа в тях.

Чл. 2. (1) (Изм. – ДВ, бр. 13 от 2011 г.) Обществен превоз на пътници и товари на
територията на Република България може да се извършва от физически и юридически
лица, регистрирани като търговци, които притежават лиценз и други документи, които се
изискват от закона и тази наредба.
(2) (Изм. – ДВ, бр. 13 от 2011 г., изм. и доп., бр. 52 от 2012 г., отм., бр. 86 от 2016 г.).

Чл. 3. (Отм. – ДВ, бр. 52 от 2012 г.).

Дял втори
Обществен превоз на пътници

Глава първа
ЛИЦЕНЗ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕН
ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ
(Загл. изм. – ДВ, бр. 13 от 2011 г.)

Чл. 4. (Изм. – ДВ, бр. 40 от 2002 г., бр. 13 от 2011 г.) Лиценз за извършване на
обществен превоз на пътници се издава в случаите, когато лицето по чл. 2, ал. 1 отговаря
на изискванията за:
1. (доп. – ДВ, бр. 48 от 2018 г.) благонадеждност (добра репутация);
2. (в сила от 1.01.2001 г.) професионална компетентност;
3. (в сила от 1.01.2003 г.) финансова стабилност;
4. (отм. – ДВ, бр. 40 от 2002 г.);
5. (нова – ДВ, бр. 52 от 2012 г.) установяване на територията на Република България.

Чл. 5. (Изм. – ДВ, бр. 40 от 2002 г., бр. 52 от 2012 г., бр. 48 от 2018 г.) (1)
Изискванията за благонадеждност (добра репутация) са изпълнени, когато:
1. ръководителят на транспортната дейност на лицето по чл. 2, ал. 1 не е осъждан за
умишлено престъпление от общ характер или не е лишен с влязла в сила присъда от
правото да упражнява превозна дейност;
2. на предприятието или на ръководителя на транспортната дейност не са налагани
санкции в една или повече държави членки за тежки нарушения, посочени в Регламент
(ЕС) 2016/403 на Комисията от 18 март 2016 г. за допълнение на Регламент (ЕО) №
1071/2009 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на класификацията на
тежките нарушения на правилата на Съюза, които могат да доведат до загуба на добрата
репутация на автомобилния превозвач, и за изменение на Приложение III към Директива
2006/22/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (ОВ, L 74/8 от 19 март 2016 г.)
(Регламент (ЕС) 2016/403).
(2) Оценката за изпълнение на изискванията за благонадеждност по ал. 1, т. 2 се
извършва в съответствие с изискванията на чл. 1 от Регламент (ЕС) 2016/403.

Чл. 6. (1) (Изм. – ДВ, бр. 50 от 2000 г., бр. 40 от 2002 г., бр. 13 от 2011 г.)
Изискванията за професионална компетентност са изпълнени, когато ръководителят на
транспортната дейност на лицето по чл. 2, ал. 1 притежава познания и опит, придобити
чрез посещения в курсове за обучение или усвоени в транспортната практика, успешно e
положил писмен изпит по предмети, определени в приложение № 1 и има най-малко
средно образование.
(2) (Изм. – ДВ, бр. 108 от 2002 г., бр. 13 от 2011 г.) На успешно положилите изпита по
ал. 1 изпълнителният директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“
или оправомощено от него лице издава удостоверение за професионална компетентност
(приложение № 2). Удостоверението е безсрочно.
(3) (Нова – ДВ, бр. 108 от 2002 г., отм., бр. 13 от 2011 г.).
(4) (Изм. – ДВ, бр. 36 от 2001 г., предишна ал. 3, изм., бр. 108 от 2002 г., бр. 13 от 2011
г.) Изпитите за професионална компетентност се провеждат от Изпълнителна агенция
„Автомобилна администрация“, като редът и начинът за провеждане на изпитите се
определят от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна
администрация“.

_____
Виж цялата Наредба №33 от 3 ноември 1999г. за обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България

Пишете на кирилица!

Коментари, написани неграмотно и на латиница, няма да бъдат одобрявани.