• Братоев и Борисов RSS
  • Братоев и Борисов във Facebook
  • Братоев и Борисов в Twitter

Нормативна уредба

ВАЖНО: Правоспособност на водачите на пътни превозни средства

Във връзка с промените на ЗДвП, обнародвани в ДВ, бр. 54 от 2010г., чл. 150а(2) и чл. 151, влизащи в сила от 19.01.2013г.:

До края
Автошкола Братоев и Борисов

Санкциите и наказанията, предвидени в Закона за движение по пътищата и Наказателния кодекс, имат за цел превенция и недопускане на нарушения, които могат да доведат до тежки пътнотранспортни произшествия със загинали и ранени. Водачите, както и обществото като цяло, трябва […]

До края
Автошкола Братоев и Борисов

Обнародван в ДВ, бр.82 от 17.09.1999г., в сила от 17.09.1999г. Последните изменения са публикувани в бр.71 от 11.08.2020г. и са в сила от 11.08.2020г. Глава първа. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. (Изм. – ДВ, бр. 11 от 2002 г., изм. – […]

До края
Автошкола Братоев и Борисов

Издадена от Министерството на транспорта Обн. ДВ, бр.101 от 23 Ноември 1999г. Последните изменения са публикувани в бр.60 от 7.07.2020г. Дял първи Общи положения Чл. 1. (Доп. – ДВ, бр. 13 от 2011 г., изм., бр. 52 от 2012 г.) […]

До края
Автошкола Братоев и Борисов

Издадена от министерство на транспорта и съобщенията Обн. ДВ. бр.17 от 2 Март 2004г. Глава първа. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. Тази наредба определя изискванията към специалната подготовка и личностните качества на водачите на моторни превозни средства (МПС) от категориите и […]

До края

Страница 1 от 21 2