• Братоев и Борисов RSS
 • Братоев и Борисов във Facebook
 • Братоев и Борисов в Twitter

Издадена от министерство на транспорта и съобщенията
Обн. ДВ. бр.17 от 2 Март 2004г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. Тази наредба определя изискванията към специалната подготовка и личностните качества на водачите на моторни превозни средства (МПС) от категориите и подкатегориите по чл. 150а от Закона за движението по пътищата (ЗДвП).
Чл. 2. Водачите на МПС трябва да имат познания, умения и поведение, които им позволяват:
1. да спазват законовите разпоредби относно движението по пътищата и по-специално тези, които имат за цел предотвратяването на пътнотранспортните произшествия и осигуряват поточност на пътното движение;
2. да предвиждат и разпознават опасните ситуации в пътното движение и да преценяват тяхната сериозност;
3. да владеят управляваното МПС така, че да не създават опасни ситуации и да реагират ефикасно при възникването им;
4. да установяват техническите неизправности, които застрашават безопасността на движението, и вземат съответните за това мерки;
5. да се съобразяват с всички фактори, които влияят върху поведението на водача, за да може да осигуряват във всеки определен момент максимални условия за сигурност при управление;
6. да не застрашават сигурността на участниците в движението и да бъдат внимателни и предпазливи към уязвимите участници, каквито са пешеходците и водачите на двуколесни пътни превозни средства.
Чл. 3. (1) За придобиване на необходимите знания, умения и поведение кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС от различните категории и подкатегории подлежат на съответното обучение съгласно учебната документация по чл. 153, т. 1 ЗДвП, при условията и по реда на Наредба № 37 от 2002 г. за условията и реда за обучение на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и условията и реда за издаване на разрешение за тяхното обучение (ДВ, бр. 82 от 2002 г.).
(2) Съответствието на знанията, уменията и поведението за безопасно управление, придобити по време на обучението, с изискванията към водачите на МПС от различните категории и подкатегории се проверява чрез изпит за придобиване на правоспособност за управление на МПС при условията и по реда на наредбата по чл. 152, ал. 1, т. 4 ЗДвП.

Страници: 1 2 3 4

2 коментара


 1. Петрова каза:

  Удостоверение за психологическа годност трябва ли да се подновява на 3 години за превоз на товари за „СОБСТВЕНА СМЕТКА“?

  • Братоев и Борисов каза:

   Здравейте г-жо Петрова,
   удостоверението за психологическа годност на водачите до навършване на 65-годишна възраст е с валидност 3 години, а при навършване на 65-годишна възраст е 1 година. Тези удостоверения трябва да се подновяват преди изтичане на валидността им.
   Поздрави.

Пишете на кирилица!

Коментари, написани неграмотно и на латиница, няма да бъдат одобрявани.