Четвъртък, 21 януари 2021
  • Братоев и Борисов RSS
  • Братоев и Борисов във Facebook
  • Братоев и Борисов в Twitter
  • Братоев и Борисов в Google+
Нарушение Контролни точки Лишаване от правоуправление Глоба (лв.) Чл. от ЗДвП
Превишаване на максимално разрешените скорости
1. Превишаване на разрешената максимална скорост в населено място: 182 (1)
а) с 10 км/ч 20
б) от 11 до 20 км/ч 50
в) от 21 до 30 км/ч 100
г) от 31 до 40 км/ч 200
д) над 40 км/ч 300
е) над 50 км/ч 12 3 месеца 350
За всеки следващи 5 км/ч превишаване над 50 км/ч глобата се увеличава с 50 лв.
2. Превишаване на разрешената максимална скорост извън населено място: 182 (2)
а) с 10 км/ч 20
б) от 11 км/ч до 20 км/ч 50
в) от 21 до 30 км/ч 100
г) от 31 до 40 км/ч 150
д) от 41 до 50 км/ч 200
е) над 50 км/ч 300
За всеки следващи 5 км/ч превишаване над 50 км/ч глобата се увеличава с 50 лв.
3. Превишаване на разрешената максимална скорост от водач на МПС за обществен превоз на пътници и опасни товари: 182 (3)
а) с 10 км/ч 20
б) от 11 до 20 км/ч 50
в) от 21 до 30 км/ч 150
г) от 31 до 40 км/ч 250
д) от 41 до 50 км/ч 400
е) над 50 км/ч 12 3 месеца 500
За всеки следващи 5 км/ч превишаване над 50 км/ч глобата се увеличава с 50 лв.
4. За повторно нарушение по т.1, подт. а), б), в), г), д), т.2 и т.3, подт. а), б), в), г) и д) предвидената за съответното нарушение глоба в двоен размер 182 (4)
5. За повторно нарушение по т.1 е) и т. 3 е) 3 месеца 182 (4)
6. За системно нарушение с над 31 км/ч 6 масеца 182 (5)
Употреба на алкохол или друго упойващо вещество
1. Управление на МПС, трамвай или самоходна машина с концентрация на алкохол в кръвта над 0,5 до 1,2 на хиляда включително 10 от 6 месеца до 1 година от 500 до 1000 174 (1)
2. Управление на МПС от: водач със стаж до 2 години; водач на МПС за обществен превоз на хора и опасни товари 10 от 2 месеца до 1 година от 300 до 600 174 (1)
3. Нарушението по т.1 и т.2 е извършено повторно 15 от 1 година до 3 години от 1000 до 2000 174 (2)
4. Отказ на водача да му бъде извършена проверка с техническо средство за установяване на употребата на алкохол или упойващи вещества или неизпълнение на предписание за медицинско изследване на концентрацията на алкохол в кръвта 12 2 години 2000 174 (3)
5. Допусне или предоставяне на управлението на МПС на лице, което е употребило алкохол или други упойващи вещества спиране от движение на МПС до 1 месец от 100 до 300 177 (1) 3
6. Управление на МПС с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 на хиляда, установено по надлежния ред лишаване от свобода до 1 година 343 б (1) от НКП
7. Управление на МПС с концентрация на алкохол в кръвта над 0,5 на хиляда, установено по надлежния ред, след осъждане с влязла в сила присъда за деянието по т.6 лишаване от свобода до 2 години от 100 до 300 343 б (2) от НПК
8. Управление на МПС след употреба на наркотични вещества или техни аналози лишаване от свобода до 2 години 343 б (3) от НПК
Използване на мобилен телефон
1. Използване на мобилен телефон по време на управление на превозното средство, освен при наличие на устройство, позволяващо използването на телефона без участието на ръцете му 6 50 183 (4) 6
Предпазен колан и каска
1. Неизпълнение на задължението за използване на колан или носене на каска от водач 6 50 183 (4) 7
2. Неизпълнение на задължението за използване на предпазен колан или носене на каска от пътник 50 184 (3)
Спиране за престой и паркиране
1. Спиране за престой или паркиране на място, при което е създадена непосредствена опасност за движението от 20 до 150 180 (1) 1
2. Спиране за престой или паркиране на място, при което не е създадена непосредствена опасност за движението 20 183 (2) 1
3. Неправилно спиране за престой или паркиране в зоната на пешеходна пътека, спирка за обществен превоз на пътници или кръстовище 6 50 183 (4) 8
4. Престоява или паркира като втори ред в активна лента за движение до спрели МПС по посока на движението 6 50 183 (4) 9
5. Неправилно паркиране върху тротоари 30 183 (3) 2
6. Неспиране на двигателя, когато МПС е в престой или е паркирано, освен ако е работата му е необходима за извършване на товарно-разтоварна или друга технологична дейност до 50 181.5
7. Паркиране на място, определено за ПС, обслужващо хора с трайни увреждания, или за ПС, приспособено и управлявано от хора с трайни увреждания 200
Неспазване на задълженията при принудително спиране
1. Необозначаване по установения начин (с триъгълник и/или светлини) на принудително спряло на платното за движение ППС, ако от това е създадена непосредствена опасност за движението от 50 до 150 179 (1) 1
2. Невземане на мерки за своевременното отстраняване на превозното средство от платното за движение, ако от това е създадена непосредствена опасност за движението от 50 до 150 179 (1) 1
3. Ако нарушенията по т.1 и т.2 станат причина за ПТП, но не съставляват престъпление от 100 до 200 179 (2)
Пътни светофари
1. Неспазване на сигналите на пътните светофари, ако от това е създадена опасност за движението 5 от 50 до 150 179 (1) 5
2. Преминаване при сигнал на светофара, който не разрешава преминаването 8 100 183 (4) 3
3. Нарушението по т.2 е извършено повторно 1 месец 200 183 (4) 3
Неспазване на пътните знаци и пътната маркировка
1. Неспазване на сигналите на пътните знаци, пътна маркировка и другите средства за сигнализиране, ако от това е създадена непосредствена опасност за движението от 50 до 150 179 (1) 5
2. Навлизане след знак (от В1 до В19), забраняващ влизането на съответното ППС 30 183 (3) 5
3. Неспиране на пътен знак “STOP – Спри! Пропусни движещите се по пътя с предимство!”, независимо дали по напречния път се движат автомобили 8 20 183 (2) 3
4. Движение в забранената посока на еднопосочен път 30 183 (3) 5
5. Управление на МПС по “BUS”лентата, без право на това 50 183 (4) 12
Предимство
1. Неспазване правилата за предимство, при създадена непосредствена опасност за движението от 50 до 150 179 (1) 5
2. Неспазване предимство на друг участник в движението 8 20 183 (2) 3
Изпреварване
1. Неправилно изпреварване, ако от това е създадена непосредствена опасност за движението от 50 до 150 179 (1) 5
2. Неправилно изпреварване (на място, където това е забранено, невключен пътепоказател и т.н.) без да е създадена опасност за движението 8 20 183 (2) 3, 183 (3) 6
3. Неправилно изпреварване без да е създадена опасност за движението 30
Разминаване и заобикаляне
1. Неспазване на правилата за разминаване или заобикаляне, ако от това е създадена непосредствена опасност за движението от 50 до 150 179 (1) 5
Разположение върху платното при движение
1. Нарушаване на правилата за разположение на ППС върху платното за движение 20 183 (2) 2
2. Нарушаване на правилата за използване на пътното платно, ако от това е създадена непосредствена опасност за движението от 20 до 150 180 (1) 1
3. Нарушаване на правилата за движение по обособено платно за движение на релсово пътно превозно средство от 20 до 150 180 (1) 3
Неправилно преминаване покрай спирка и през пешеходна пътека
1. Неправилно преминаване покрай спирка на превозни средства за обществен превоз на пътници или покрай спиращ или спрял автобус 50 183 (4) 2
2. Неосигуряване на предимство при преминаване през пешеходна пътека 8 100 183 (4) 1
3. Нарушението по т.2 е извършено повторно 1 месец 200
Използване на светлините и звуковите сигнали
1. Нарушаване на правилата за използване на светлините, при което е създадена непосредствена опасност за движението от 20 до 150 180 (1) 1
2. Поставяне или използване на устройство за подаване на светлинен или звуков сигнал, предвиден за автомобил със специален режим на движение, без да има това право от 1 месец до 6 месеца от 50 до 200 175 (1) 2
3. Нарушението по т.2 е извършено повторно от 1 месец до 1 година от 150 до 300 175 (2)
4. Неправилно използване на звуков сигнал в населено място 10 183 (1) 3
5. Включване на алармена инсталация на МПС, без основателна причина или сигналите на която наподобяват на тези, подавани от пътните превозни средства със специален режим на движение от 20 до 150 180 (2) 2
Неносене на определените документи
1. Неносене на определените документи – свидетелство за управление, контролен талон, свидетелство за регистрация на управляваното МПС 10 183 (1) 1
2. Неносене на документ за сключена задължителна застраховка “Гражданска отговорност”, но има поставен стикер 10 183 (1) 2
3. Няма поставен валиден стикер и не носи валиден контролен талон за сключена задължителна застраховка “Гражданска отговорност” 50 179 (4)
4. Неносене на определените документи във връзка с извършвания превоз или те не отговарят на съответните изисквания до 50 181.3
Неправоспособност
1. Управление на МПС след лишаване от това право по съдебен или административен ред от 100 до 300 177 (1) 1
2. Управление на МПС без притежаване на съответното свидетелство за управление или когато е отнето по реда на чл.171, т.1 от ЗДвП спиране от движение на МПС до 1 месец от 100 до 300 177 (1) 2
3. Собственик, длъжностно лице или водач, който допуска или предоставя управлението на МПС на лице, което не притежава съответното свидетелство за управление от 100 до 300 177 (1) 3
4. При повторно нарушение по т.1, 2, 3 от 150 до 1500 177 (3)
5. При повторно нарушение по т.2 в едногодишен срок или в срока на изтърпяване на наказанието лишаване от свобода до 2 години 343 в (1), (2) от НПК
Неподчинение на контролните органи
1. Отказ на водача да предаде документите си на органите за контрол или осуетяване на извършването на проверката от 1 месец до 6 месеца от 50 до 200 175 (1) 3
2. Отказ на водача да изпълни нареждане на органите за контрол и регулиране на движението от 1 месец до 6 месеца от 50 до 200 175 (1) 4
3. Нарушението по т.1 и 2 е извършено повторно от 1 месец до 1 година от 150 до 300 175 (2)
Техническа неизправност
1. Собственик или длъжностно лице, което без уважителни причини не предостави в определения срок превозното средство за технически преглед до 50 181.1
2. Управление на технически неизправно МПС, на което поради характера на неизправността е забранено движението по пътя, включително и до мястото за нейното отстраняване от 50 до 150 179 (1) 4
3. Управление на технически неизправно ППС извън случаите по т.2, когато в резултат на нарушението е създадена непосредствена опасност за движението от 20 до 150 181 (1) 1
4. Управление на превозно средство с неизправности или повреди, които могат да застрашат сигурността на движението 30 183 (3) 7
5. Управление на МПС с износени или разкъсани гуми 50 183 (4) 5
Регистрация и смяна на собственост
1. Управление на МПС, което не е регистрирано по надлежния ред или което е регистрирано, но е без табели с регистрационен номер или табелите с регистрационния номер не са поставени на определените за това места лишаване от свобода до 1 година от 100 до 300 175 (1) 1
2. За повторно нарушение по т.1 от 1 месец до 1 година от 150 до 300 175 (2)
3. Неподдържане на чисти регистрационните табели 20 185
4. Задължение на праводателя при отчуждаване на регистрирано ППС за съобщаване в определения срок на службата, издала регистрационния му номер, данните на приобретателя; наказанието се налага и на приобретателя на регистрираното ППС, който в срок не съобщи в службата за регистрация по местоживеене за придобитата собственост от 20 до 150 180 (2) 1
5. Използване на контролни знаци, издадени за друго МПС, или със знаци, неиздадени от съответните органи до 1 година от 100 до 300 345 от НПК
Управление на спряно от движение МПС
1. За управление на МПС, спряно от движение, без разрешение от МВР 5 от 100 до 300 177 (1) 4
Пътнотранспортно произшествие (ПТП)
1. Нарушаване на задълженията на участник в ПТП от 1 месец до 6 месеца от 50 до 200 175 (1) 5
2. Отказване на необходимото съдействие с МПС, при ПТП, в което няма участие от 1 месец до 6 месеца от 50 до 200 175 (1) 6
3. За повторно нарушение по т.1 и т.2 от 1 месец до 1 година от 150 до 300 175 (2)
4. ПТП при движение с несъобразена скорост, неспазване на дистанция или нарушение по чл.179(1), ако деянието не съставлява престъпление от 100 до 200 179 (2)
Превоз на пътници и товари
1. Превоз на пътници и товари над определения брой места 6 50 181.7
2. Превоз на деца без използване на “система за обезопасяване” 50 183 (4) 10
3. Управление на МПС с неукрепен товар, с което се създава опасност за другите участници в движението или с необозначен по определения ред товар, излизащ отстрани на превозното средство с повече от 0,2 м, а отпред или отзад – с повече от 1 м 20 183 (2) 6 и 8
4. Управление на МПС с опасен товар без документ за необходимата професионална компетентност за превоз на този товар до 6 месеца от 200 до 300 176 (1)
5. Нарушението по т.4 е извършено повторно от 3 месеца до 1 година от 300 до 400 176 (2)
Управление на извънгабаритно превозно средство
1. Управление на ППС, което е извънгабаритно, без спазване на установения ред от 500 до 3000 177 (2) 1
2. За повторно нарушение по т.1 от 1000 до 5000 177 (3)
Неосигуряване на път на ППС със специален режим на движение
1. Неосигуряване на път за безпрепятствено преминаване на превозното средство, сигнализиращо със специален звуков и светлинен сигнал, или на съпровожданите от него превозни средства от 50 до 150 179 (1) 6
Екологични изисквания
1. Управление на МПС с емисии на вредни вещества над установените норми или с неизправно шумозаглушително устройство от 20 до 50 181.6
2. Изхвърляне, оставяне или разпиляване по пътя на предмети или вещества, които създават опасност за движението от 50 до 150 179 (1) 2
3. Изхвърляне от превозното средство на предмети или вещества, които замърсяват пътя до 30 184 (1) 2
4. В резултат на нарушението по т.3 са причинени вреди на ППС, на пътници или други лица от 10 до 50 184 (4)
Преместване на пътен знак
1. Премахване на, преместване, повреждане или унищожаване на поставен на пътя пътен знак, без да е създадена от това опасност за живота или имуществото на трети лица от 300 до 1500 177 (2) 2
2. За повторно нарушение по т.1 от 150 до 1500 177 (3)
Други участници в движението
1. Преминаване на пешеходец през огражденията от парапети или вериги или неспазване на сигналите на пътните светофари и сигналите на регулировчика 50
2. Пешеходец, нарушил правилата за движение извън случаите по т.1 20
3. Нарушаване на правилата за движение от водач на ППС, което не е моторно, както и от водач на организирана група пешеходци, на впрегнати, товарни или ездитни животни или на стада до 30
4. Когато в резултат на нарушение по т.1, т.2 и т.3 са причинени вреди на ППС, на пътници или на други лица от 20 до 50 184 (4)
Използване на активно устройство – “Антирадар”
1. Използване на устройство, смущаващо действието на уредите за измерване на скоростта на движение на МПС до 50 181.2

Коментарите са спрени.