• Братоев и Борисов RSS
  • Братоев и Борисов във Facebook
  • Братоев и Борисов в Twitter

Издадена от Министерството на транспорта и Министерството на образованието и
науката
Обн. ДВ. бр.69 от 3 Август 1999г., изм. ДВ. бр.2 от 7 Януари 2000г., изм. ДВ. бр.53 от 30 Юни 2000г., изм. ДВ. бр.9 от 30 Януари 2001г., изм. ДВ. бр.16 от 12 Февруари 2002г., изм. ДВ. бр.82 от 27 Август 2002г., изм. ДВ. бр.17 от 2 Март 2004г., изм. ДВ. бр.42 от 21 Май 2004г., изм. ДВ. бр.46 от 6 Юни 2006г., изм. ДВ. бр.57 от 13 Юли 2007г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. Тази наредба определя изискванията, условията и реда за придобиване на правоспособност за управление на моторни превозни средства (МПС) от категориите по чл. 149 от Закона за движението по пътищата (ЗДвП).
Чл. 2. (1) Правоспособността за управление на МПС се придобива след задължително обучение в присъствена форма, в съответствие с изискванията, при условията и по реда, предвидени в тази наредба.
(2) Придобитите при задължителното обучение знания, умения и поведение се проверяват чрез изпит при условията и по реда, предвидени в тази наредба.
(3) На лицата, положили успешно изпита, се издава свидетелство за управление по реда на чл. 159 от Закона за движението по пътищата, с което се удостоверява правоспособността за управление на МПС от съответната категория.
Чл. 3. (1) Всеки кандидат за обучение трябва да отговаря на изискванията за физическа и психологическа годност, предявявани към водачите на МПС от категорията, за която ще се обучава.
(2) По време на обучението кандидатът трябва да придобие знания и умения за безопасно управление и да усвои поведението, изисквано от водачите на МПС от категорията, за която се обучава.
Чл. 4. (1) Обучението за придобиване на правоспособност за управление на МПС се
извършва от физически лица – търговци по смисъла на Търговския закон, или юридически лица, или от техните клонове, вписани в търговския регистър като такива, притежаващи разрешение, издадено при условията и по реда, предвидени в тази наредба.
(2) Разрешение за обучение за придобиване на правоспособност за управление на МПС се издава за всеки клон на физическото или юридическото лице поотделно.

Страници: 1 2 3 4 5

Пишете на кирилица!

Коментари, написани неграмотно и на латиница, няма да бъдат одобрявани.