• Братоев и Борисов RSS
  • Братоев и Борисов във Facebook
  • Братоев и Борисов в Twitter

Преходни и Заключителни разпоредби
§ 1. Тази Наредба се издава на основание чл. 152 и 153 от Закона за движение по пътищата (ДВ, бр. 20 от 1999 г.).
§ 2. Наредбата влиза в сила от 1.IX.1999 г. и отменя Наредба № 19 от 1996 г. за
подготовката, изпитите, отчета и изискванията към водачите на МПС (ДВ, бр. 101 от 1996 г.). 6
§ 3. (Изм. – ДВ, бр. 2 от 2000 г., в сила от 1.01.2000 г., изм. – ДВ, бр. 53 от 2000 г., в сила от 1.07.2000 г., изм. – ДВ, бр. 9 от 2001 г., изм. – ДВ, бр. 16 от 2002 г., в сила от 26.12.2001 г.) Срокът на разрешенията, издадени от министъра на образованието и науката по реда на тази наредба, се удължава съответно с шест месеца.
§ 4. Лица, които при влизането в сила на тази наредба имат права като преподаватели
и/или учители по реда на Наредба № 19 от 1996 г. за подготовката, изпитите, отчета и изискванията към водачите на МПС, запазват правата си за срок една година.
§ 5. Изискването по чл. 43, ал. 2, т. 2 не се прилага спрямо кандидатите за получаване на удостоверение за професионално обучение по реда на чл. 43, ал. 2, които са преподаватели по практика в учебните заведения, подготвящи лица с професионална квалификация „Инструктор за обучение на водачи на МПС“.
§ 6. Спрямо кандидатите за получаване, на удостоверение за професионално обучение по реда на чл. 43, ал. 2, които като служители на Министерството на вътрешните работи са провеждали изпит на водачи на МПС и имат стаж като такива най-малко 3 години, разпоредбата на чл. 43, ал. 2, т. 2 се прилага от 1.IХ.2000 г.
§ 7. Трудовият стаж като преподаватели по теория и практика за обучение на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на МПС на бивши служители на Министерството на отбраната се доказва със служебна бележка, издадена от Министерството на отбраната.
§ 8. До 1.I.2003 г. по изискването на чл. 37, т. 4 относно допустимата максимална маса на МПС от категория „С“, използвани с учебна цел, може да се прилага максимално допустима маса от 7000 кг.
§ 9. До 1.I.2003 г. по изискването на чл. 37, т. 5, букви „а“ и „б“ относно допустимата максимална маса на МПС от категория „С+Е“, използвани с учебна цел, може да се прилага максимално допустима маса 15 000 кг.

Страници: 1 2 3 4 5

Пишете на кирилица!

Коментари, написани неграмотно и на латиница, няма да бъдат одобрявани.