• Братоев и Борисов RSS
  • Братоев и Борисов във Facebook
  • Братоев и Борисов в Twitter

Глава втора.
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ВОДАЧИТЕ НА МПС

Раздел I.
Изисквания за физическа годност
Чл. 5. (1) Физическата годност на водачите и на кандидатите за водачи на МПС се2
установява с медицински преглед, при който се проверява дали лицето, подложено на преглед, отговаря на медицинските изисквания към водачите за съответната категория МПС.
(2) Към водачите на МПС от категориите „M“, „A“, „B“, „B+E“, „Ткт“ (група 1) и от
категориите „C“,“C+E“, „D“, „D+E“, „Ттб“, „Ттм“ (група 2) се предявяват различни медицински изисквания съгласно приложение № 1.
(3) Резултатите от прегледа и заключението за годността на кандидата за придобиване на правоспособност за управление на МПС от съответната категория се нанасят в „Карта за медицински преглед на водач на МПС“ (приложение № 2) със срок на валидност една година.
Чл. 6. (1) Медицинският преглед на водачите и на кандидатите за придобиване на
правоспособност за управление на МПС от група 1 обхваща само установяване състоянието на зрението.
(2) Проверка за съответствие с останалите медицински изисквания към водачите на МПС от група 1 се извършва:
1. на водачи на МПС, към които е приложена принудителната административна мярка по реда на чл. 171, т. 1, буква „а“ ЗДвП;
2. на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на МПС, за които по време на обучението или при изпита се установят признаци на заболяване, което е в противоречие с медицинските изисквания.
(3) Медицинският преглед на водачите и на кандидатите за придобиване на
правоспособност за управление на МПС от група 2 обхваща всички изисквания от приложение № 1.
(4) Медицинският преглед на кандидатите за придобиване на правоспособност за
управление на МПС се извършва преди започване на обучението.
Чл. 7. Организацията на медицинските прегледи на водачите и на кандидатите за обучение и редът за даване на заключение за тяхната годност се определят с инструкция, утвърдена от министъра на здравеопазването.
Чл. 8. (1) Спорните и особени случаи при установяване физическата годност на водачите и на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС се решават от транспортните областни лекарски експертни комисии (ТОЛЕК) и транспортната централна лекарска експертна комисия (ТЦЛЕК).
(2) Заключенията на ТОЛЕК подлежат на обжалване пред ТЦЛЕК.
(3) (Отменена като незаконосъобразна с Решение № 6880/2007 г. на ВАС – ДВ, бр. 57 от 2007 г., в сила от 13.07.2007 г.)
(4) Лице, получило заключение за физическата си годност за водач на МПС от ТОЛЕК или ТЦЛЕК, при необходимост се освидетелства отново от същата комисия.
(5) Резултатите от медицинските прегледи и заключението на ТОЛЕК и ТЦЛЕК се
записват в протокол (приложения № 3 и 4).

Раздел II.
Изисквания за психологическа годност (Отм. – ДВ, бр. 46 от 2006 г.)
Чл. 9. (Отм. – ДВ, бр. 46 от 2006 г.)
Чл. 10. (Отм. – ДВ, бр. 46 от 2006 г.)
Чл. 11. (Отм. – ДВ, бр. 46 от 2006 г.) 3
Чл. 12. (Отм. – ДВ, бр. 46 от 2006 г.)
Раздел III.
Изисквания за знания, умения и поведение (Отм. – ДВ, бр. 17 от 2004 г.)
Чл. 13. (Отм. – ДВ, бр. 17 от 2004 г.)

Страници: 1 2 3 4 5

Пишете на кирилица!

Коментари, написани неграмотно и на латиница, няма да бъдат одобрявани.