Четвъртък, 21 януари 2021
  • Братоев и Борисов RSS
  • Братоев и Борисов във Facebook
  • Братоев и Борисов в Twitter
  • Братоев и Борисов в Google+

(обн.,ДВ,бр.15 от 24 февруари 2004 г.)

Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1. С наредбата се определят:
1. задълженията на консултанта по безопасността при превоз на опасни товари;
2. редът за обучение на лицата, занимаващи се с превоз на опасни товари;
3. задълженията на водачите на моторни превозни средства (МПС), извършващи превоз на опасни товари;
4. изискванията към пътни превозни средства (ППС), превозващи опасни товари;
5. необходимите документи за извършване на превоз на опасни товари;
6. контролът при превозите на опасни товари.
Чл.2. (1) Наредбата не се прилага за автомобилни превози, извършвани от структурните звена на въоръжените сили на Република България и структурните звена на Министерството на вътрешните работи.
(2) Наредбата не се прилага и в случаите, посочени в т.1.1.3 и 3.4 на приложение А от Европейската спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе ADR (ДВ,бр.73 от 1995 г.).
Чл.3. Опасните товари се класифицират в класове съгласно част 2 на Приложение А на ADR.
Чл.4. (1) При автомобилен превоз на опасни товари предприятията, товарите и пътните превозни средства трябва да отговарят на изискванията на ADR.
(2) Превозите на опасни товари от клас 1 се извършват при спазване на изискванията на Закона за контрол над взривните вещества, огнестрелните оръжия и боеприпасите и Правилника за прилагане на Закона за контрол над взривните вещества, огнестрелните оръжия и боеприпасите, приет с Постановление No 169 на Министерския съвет от 25.VIII.1999 г. (обн.,ДВ,бр.78 от 1999 г.; изм.,бр.58 от 2001 г., бр.1 и 115 от 2002 г.; изм. и доп.,бр.24 от 2003 г.).
(3) Опасните товари от клас 7 се превозват при спазване на изискванията на Закона за безопасно използване на ядрената енергия.
Чл.5. За товаренето и разтоварването на взриво- и пожароопасни вещества и материали се спазват изискванията на Закона за Министерството на вътрешните работи.

Страници: 1 2 3 4 5 6 7

Коментарите са спрени.