• Братоев и Борисов RSS
  • Братоев и Борисов във Facebook
  • Братоев и Борисов в Twitter

Обнародвана в ДВ, бр.15 от 24 февруари 2004г. Последните изменения са публикувани в бр.76 от 27.09.2019г. и са в сила от 27.09.2019г.

Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) (Предишен текст на чл. 1 – ДВ, бр. 16 от 2010 г., в сила от 30.06.2009 г.) С
наредбата се определят:
1. задълженията на консултанта по безопасността при превоз на опасни товари;
2. редът за обучение на лицата, занимаващи се с превоз на опасни товари;
3. задълженията на водачите на моторни превозни средства (МПС), извършващи
превоз на опасни товари;
4. изискванията към пътни превозни средства (ППС), превозващи опасни товари;
5. необходимите документи за извършване на превоз на опасни товари;
6. контролът при превозите на опасни товари;
7. (нова – ДВ, бр. 16 от 2010 г., в сила от 30.06.2009 г.) задълженията на участниците в
превоза на опасни товари;
8. (нова – ДВ, бр. 16 от 2010 г., в сила от 30.06.2009 г.) изисквания, свързани с превоза,
товаренето, разтоварването и обработката на опасни товари;
9. (нова – ДВ, бр. 16 от 2010 г., в сила от 30.06.2009 г.) изискванията към
проектирането, конструкцията, одобряването, изпитванията, проверките и нанасянето на
маркировки на опаковките, средноголемите контейнери за насипни товари (IBCs),
големите опаковки и цистерните;
10. (нова – ДВ, бр. 16 от 2010 г., в сила от 30.06.2009 г.) смяната на вида транспорт и
спиранията, наложени от обстоятелствата на превоза на опасни товари;
11. (нова – ДВ, бр. 76 от 2017 г.) условията и редът за организиране и провеждане на
изпитите за:
а) придобиване на свидетелство за водач на моторно превозно средство за превоз на
опасни товари и за удължаване на срока на свидетелството;
б) придобиване на удостоверение за консултант по безопасността при превоз на
опасни товари и удължаване на срока на удостоверението.
(2) (Нова – ДВ, бр. 16 от 2010 г., в сила от 30.06.2009 г.) Превозите на опасни товари
на територията на Република България или от територията на Република България до друга
държава – член на Европейския съюз, и/или между Република България и трети страни се
извършват при спазване изискванията на Европейската спогодба за международен превоз
на опасни товари по шосе (ADR) (обн., ДВ, бр. 73 от 1995 г., ратифицирана със закон, обн.,
ДВ, бр. 28 от 1995 г.).
(3) (Нова – ДВ, бр. 16 от 2010 г., в сила от 30.06.2009 г.) Превозите на опасни товари
по ал. 2 се извършват, без да се засягат правилата за достъп до пазара или правилата за
превоз на товари.

Чл. 2. (Изм. – ДВ, бр. 16 от 2010 г., в сила от 30.06.2009 г.) (1) Наредбата не се прилага
за превозите на опасни товари, извършвани с ППС, принадлежащи или превози,
извършвани под пряката и физическа отговорност или надзор на въоръжените сили.
(2) Наредбата не се прилага за превозите на опасни товари, които се извършват изцяло
в рамките на затворена зона.

Чл. 3. Опасните товари се класифицират в класове съгласно част 2 на Приложение А
на ADR.

Чл. 4. (1) При автомобилен превоз на опасни товари предприятията, товарите и
пътните превозни средства трябва да отговарят на изискванията на ADR.
(2) (Доп. – ДВ, бр. 12 от 2007 г.) Превозите на опасни товари от клас 1 се извършват
при спазване на изискванията и на Закона за контрол над взривните вещества,
огнестрелните оръжия и боеприпасите и Правилника за прилагане на Закона за контрол
над взривните вещества, огнестрелните оръжия и боеприпасите, приет с Постановление №
169 на Министерския съвет от 25.VIII.1999 г. (обн., ДВ, бр. 78 от 1999 г.; изм., бр. 58 от
2001 г., бр. 1 и 115 от 2002 г.; изм. и доп., бр. 24 от 2003 г.).
(3) (Доп. – ДВ, бр. 12 от 2007 г.) Опасните товари от клас 7 се превозват при спазване
на изискванията и на Закона за безопасно използване на ядрената енергия.

Чл. 4а. (Нов – ДВ, бр. 16 от 2010 г., в сила от 30.06.2009 г.) При смяната на вида
транспорт и спиранията, наложени от обстоятелствата на превоза на опасни товари, се
спазват изискванията на ADR, Правилника за международен железопътен транспорт на
опасни товари (RID), Международния кодекс за превоз на опасни товари по море (IMDG),
Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море (SOLAS),
Технически инструкции на Международната организация за гражданско въздухоплаване
(ICAO) за безопасен превоз на опасни товари по въздух и изискванията по тази наредба.

Чл. 5. За товаренето и разтоварването на взриво- и пожароопасни вещества и
материали се спазват изискванията на Закона за Министерството на вътрешните работи.

_____
Виж цялата Наредба №40 от 14 януари 2004г. за условията и реда за извършване на автомобилен превоз на опасни товари

Пишете на кирилица!

Коментари, написани неграмотно и на латиница, няма да бъдат одобрявани.