• Братоев и Борисов RSS
  • Братоев и Борисов във Facebook
  • Братоев и Борисов в Twitter

Издадена от министъра на транспорта, обн. в ДВ, бр.73 от 19.08.2008г., изм. и доп., бр.51 от 19.06.2018г.

Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. С тази наредба се определят условията и редът за:
1. провеждане на курсове за начална квалификация на кандидатите за придобиване на
карта за квалификация на водача;
2. провеждане на курсове за периодично обучение на кандидатите за придобиване на
карта за квалификация на водача;
3. извършване на регистрация и издаване на удостоверение за регистрация на лицата,
организиращи и провеждащи курсове за обучение на кандидатите за придобиване на карта
за квалификация на водача;
4. организиране и провеждане на изпитите на кандидатите за придобиване на начална
квалификация.

Чл. 2. (1) Водачите на моторни превозни средства, за управлението на които се
изисква свидетелство за управление на моторно превозно средство от категории и
подкатегории C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D или D+E, когато с тези превозни средства се
извършват обществени превози или превози за собствена сметка, трябва да притежават
карта за квалификация на водача.
(2) Министърът на транспорта или оправомощено от него лице издава карта за
квалификация на водача (приложение № 1) на лица, притежаващи удостоверение за
професионална компетентност (приложение № 2), удостоверяващо началната
квалификация или периодичното обучение на водача.
(3) Изискването за начална квалификация на водача е изпълнено, когато водачът
притежава познания, придобити чрез посещения в курсове за обучение, и е положил
успешно изпит.
(4) Водачите, придобили начална квалификация, подлежат на периодично обучение за
усъвършенстване на познанията им на всеки 5 години.

Чл. 3. (1) Карта за квалификация на водача и удостоверение за професионална
компетентност, издадени от държава – член на Европейския съюз, се признават за валидни
на територията на Република България.
(2) Водачи – граждани на държава, която е член на Европейския съюз, чието обичайно
пребиваване, както е дефинирано в чл. 14 на Регламент (ЕИО) № 3821/85 на Съвета от 20
декември 1985 г. относно контролните уреди за регистриране на данните за движението
при автомобилен транспорт (ОВ, L 370/1985 г.), е в Република България, придобиват
начална квалификация при условията и по реда на тази наредба.
(3) Водачи – граждани на държава, която не е член на Европейския съюз, придобиват
начална квалификация при условията и по реда на тази наредба, ако предприятието, в
което работят, е установено в Република България.
(4) Водачите на моторни превозни средства по ал. 1 и 2 преминават периодичното
обучение в държавата – член на Европейския съюз, в която е обичайното им пребиваване
или в която работят.

Чл. 4. (1) Водачи – граждани на държава, която е член на Европейския съюз,
удостоверяват, че отговарят на изискванията за начална квалификация или периодично
обучение:
1. с карта за квалификация на водача, или
2. със свидетелство за управление на моторно превозно средство, на което е маркиран
кодът на Общността по чл. 10, параграф 2 от Директива 2003/59/ЕО на Европейския
парламент и на Съвета от 15 юли 2003 г. относно начална квалификация и продължаващо
обучение на водачи на някои пътни превозни средства за превоз на товари или пътници, за
изменение на Регламент (ЕИО) № 3820/85 на Съвета и Директива 91/439/ЕИО на Съвета и
за отмяна на Директива 76/914/ЕИО на Съвета (ОВ, L 226/2003 г.) – Директива 2003/59/ЕО,
издадени от компетентния орган на съответната държава.
(2) Водачи – граждани на държава, която не е член на Европейския съюз, които
работят в предприятие, установено в държава – член на Европейския съюз, удостоверяват,
че отговарят на изискванията за начална квалификация или периодично обучение:
1. с документ по ал. 1, или
2. с документа, предвиден в чл. 4, параграф 1 от Регламент (ЕИО) № 881/92 на Съвета
от 26 март 1992 г. относно достъпа до пазара при автомобилен превоз на товари в рамките
на Общността до или от територията на държава членка или при преминаване през
територията на една или повече държави членки (ОВ, бр. 95/1992 г.), или
3. с национално удостоверение за професионална квалификация, признато за валидно
на територията на държавите – членове на Европейския съюз.

Чл. 5. Карта за квалификация на водача не се изисква:
1. при извършване на превози на пътници и товари с превозни средства с
конструктивна максимална скорост не по-висока от 45 km/h;
2. при извършване на превози на пътници и товари, извършвани от Министерството
на отбраната, Министерството на вътрешните работи, Министерството на извънредните
ситуации, Държавна агенция „Национална сигурност“, държавните предприятия
„Строителство и възстановяване“, „Транспортно строителство и възстановяване“ и
„Съобщително строителство и възстановяване“, свързани с изпълнението на нормативно
определените им публични задачи, както и от съюзнически и/или чужди въоръжени сили,
преминаващи през територията на Република България и пребиваващи на нея;
3. при извършване на превози на пътници и товари при бедствия, аварии и други
извънредни ситуации;
4. за управлението на превозни средства, използвани за обучение на кандидати за
придобиване на свидетелство за управление на моторно превозно средство или карта за
квалификация на водача;
5. за управлението на превозни средства, преминаващи през пътни изпитания за
целите на техническото развитие, ремонт или поддръжка, или нови или възстановени
превозни средства, които още не са пуснати на пазара;
6. за управлението на превозни средства, използвани за лична употреба, с нетърговска
цел;
7. за управлението на превозни средства, превозващи материал или оборудване,
необходими на водача за извършване на неговата основна дейност.

Чл. 6. Превозните средства се управляват от водачи, които отговарят на изискванията
за минимална възраст и начална квалификация, както следва:
1. превозни средства от подкатегории С1 и С1+Е – от водачи, навършили 18 години,
които са придобили началната си квалификация в курсове за обучение по чл. 16, ал. 2 или
в курсове за ускорено обучение по чл. 16, ал. 3;
2. превозни средства от категории С и С+Е:
а) от водачи, навършили 18 години, които са придобили началната си квалификация в
курсове за обучение по чл. 16, ал. 2, или
б) от водачи, навършили 21 години, които са придобили началната си квалификация в
курсове за ускорено обучение по чл. 16, ал. 3;
3. превозни средства от подкатегории D1, D1+E – от водачи, навършили 21 години,
които са придобили началната си квалификация в курсове за обучение по чл. 16, ал. 2 или
в курсове за ускорено обучение по чл. 16, ал. 3;
4. превозни средства от категории D и D+E:
а) от водачи, навършили 21 години, които са придобили началната си квалификация в
курсове за обучение по чл. 16, ал. 2 или в курсове за ускорено обучение по чл. 16, ал. 3 –
при извършване на превози по автобусни линии, чийто маршрут на движение е до 50 km;
б) от водачи, навършили 23 години, които са придобили началната си квалификация в
курсове за ускорено обучение по чл. 16, ал. 3.

_____
Виж цялата Наредба №41 от 4 август 2008г. за условията и реда за провеждане на обучение на водачите на автомобили за превоз на пътници и товари и за условията и реда за провеждане на изпитите за придобиване на начална квалификация

Пишете на кирилица!

Коментари, написани неграмотно и на латиница, няма да бъдат одобрявани.