• Братоев и Борисов RSS
  • Братоев и Борисов във Facebook
  • Братоев и Борисов в Twitter

Нормативна уредба

Автошкола Братоев и Борисов

Обнародвана в ДВ, бр.15 от 24 февруари 2004г. Последните изменения са публикувани в бр.76 от 27.09.2019г. и са в сила от 27.09.2019г. Глава първа ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. (1) (Предишен текст на чл. 1 – ДВ, бр. 16 от 2010 […]

До края
Автошкола Братоев и Борисов

Издадена от Министерството на транспорта и Министерството на образованието и науката Обн. ДВ. бр.69 от 3 Август 1999г., изм. ДВ. бр.2 от 7 Януари 2000г., изм. ДВ. бр.53 от 30 Юни 2000г., изм. ДВ. бр.9 от 30 Януари 2001г., изм. […]

До края
Автошкола Братоев и Борисов

Издадена от министъра на транспорта, обн. в ДВ, бр.73 от 19.08.2008г., изм. и доп., бр.51 от 19.06.2018г. Глава първа ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. С тази наредба се определят условията и редът за: 1. провеждане на курсове за начална квалификация на […]

До края
Автошкола Братоев и Борисов

Обнародван в ДВ, бр.20 от 5.03.1999г., в сила от 1.09.1999г. Последните изменения са публикувани в ДВ, бр.71 от 11.08.2020г., и са в сила от 11.08.2020г. Глава първа ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. (1) Този закон урежда правилата за движение по пътищата, […]

До края

Страница 2 от 2 1 2