• Братоев и Борисов RSS
 • Братоев и Борисов във Facebook
 • Братоев и Борисов в Twitter

Категория А1:
а) мотоциклети с работен обем на двигателя не повече от 125 куб.см, с максимална мощност не повече от 11 кВ и с отношение мощност/тегло, което не превишава 0,1 кВ/кг;
б) триколесни моторни превозни средства с мощност, която не превишава 15 кВ;

Лице с правоспособност за категория „А1” има право да управлява:
а) мотоциклети с работен обем на двигателя не повече от 125 куб.см, с максимална мощност не повече от 11 кВ и с отношение мощност/тегло, което не превишава 0,1 кВ/кг;
б) триколесни моторни превозни средства с мощност, която не превишава 15 кВ.

Лице с права за управление на МПС от категория „А1” има право да управлява и МПС от категория „АМ”.

Надграждайки придобитите за категория “А1” знания, умения и поведение, чрез съответното за категорията обучение и след успешното полагане на съответните изпити, може да се придобие правоспособност за управление на МПС от категориите „А2”, „А”, „В1”, „В” и „Т” (колесен трактор или трамвайна мотриса).

Придобитата правоспособност за управление на МПС от категория „А1” дава възможност за задоволяване на лични потребности и за професионална реализация, чрез заемане на длъжности, изискващи притежаването на тази правоспособност.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРАВОСПОСОБНОСТ А1
Кандидатът за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория „А1” трябва:

 • Да е на възраст не по-малко от 16 години.
 • Да е завършил най-малко основно образование. Лицата, придобили документ за завършено основно образование след 26.09.2017г., могат да кандидатстват за издаване на СУМПС след завършване на Х клас.
 • Да отговаря на изискванията за физическа годност (медицинско свидетелство).

При започване на обучението кандидатът трябва да е на възраст не по-малко от 15 години и 9 месеца.

Курсът за придобиване на правоспособност категория „А1” е разделен на две части:
– теоретическо обучение – 36 часа „Безопасност на движението”, 4 часа „Общо устройство на мотоциклета” и полагане на официален теоретичен изпит пред ДАИ;
– практическо обучение – 20 учебни часа на мотоциклет Ямаха Вираго (125 куб.см). Обучението се провежда на полигон и в градски условия.

Категория А2
Мотоциклети с мощност, която не превишава 35 кВ, и с отношение мощност/тегло, което не превишава 0,2 кВ/кг, като удвоената реална мощност не е по-голяма от нетната мощност на двигателя.

Лице с права за управление на МПС от категория „А2” има право да управлява и МПС от категория „АМ”.

Надграждайки придобитите за категория „А2” знания, умения и поведение, чрез съответното за категорията обучение и след успешното полагане на съответните изпити, може да се придобие правоспособност за управление на МПС от категориите „А”, „В1”, „В” и „Т” (колесен трактор или трамвайна мотриса).

Придобитата правоспособност за управление на МПС от категория „А2” дава възможност за задоволяване на лични потребности и за професионална реализация, чрез заемане на длъжности, изискващи притежаването на тази правоспособност.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРАВОСПОСОБНОСТ A2
Кандидатът за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория „А2” трябва:

 • Да е на възраст не по-малко от 18 години.
 • Да е завършил най-малко основно образование. Лицата, придобили документ за завършено основно образование след 26.09.2017г., могат да кандидатстват за издаване на СУМПС след завършване на Х клас.
 • Да отговаря на изискванията за физическа годност (медицинско свидетелство).

При започване на обучението кандидатът трябва да е на възраст не по-малко от 17 години и 9 месеца.

Курсът за придобиване на правоспособност категория „А2” е разделен на две части:
– ако имате правоспособност от категория „В”, се преминава обучение в размер на 4 учебни часа „Общо устройство на мотоциклета”;
– за лица без правоспособност – 36 часа „Безопасност на движението”, 4 часа „Общо устройство на мотоциклета” и полагане на официален теоретичен изпит пред ДАИ
– практическо обучение – 20 учебни часа на мотоциклет Кавазаки (499 куб.см). Обучението се провежда на полигон и в градски условия.

Категория А:
Мотоциклети и триколесни МПС с мощност над 15 кВ:
а) мотоциклети – двуколесни превозни средства без кош (категория L3е) или с кош (категория L4е), с двигател с работен обем над 50 куб.см, ако е с вътрешно горене, и/или с конструктивна максимална скорост, по-висока от 45 км/ч;
б) триколесни моторни средства – превозни средства с три симетрично разположени колела (категория L5e), с двигател с работен обем над 50 куб.см, ако е с вътрешно горене, и/или с конструктивна максимална скорост, по-висока от 45 км/ч.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРАВОСПОСОБНОСТ A
Кандидатът за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория „А” трябва:

 • Да е на възраст не по-малко от 24 години или:
  • 21 години за придобиване на правоспособност за триколесни МПС с мощност, превишаваща 15 кВ;
  • 20 години, когато кандидатът притежава свидетелство за управление на мотоциклет от категория „А2” от не по-малко от две години;
 • Да е завършил най-малко основно образование. Лицата, придобили документ за завършено основно образование след 26.09.2017г., могат да кандидатстват за издаване на СУМПС след завършване на Х клас.
 • Да отговаря на изискванията за физическа годност (медицинско свидетелство).

При започване на обучението кандидатът трябва да е на възраст, както следва:
– не по-малко от 23 години и 9 месеца или:
а) 20 години и 9 месеца за придобиване на правоспособност за триколесни МПС с мощност, превишаваща 15 кВ;
б) 19 години и 9 месеца, когато кандидатът притежава свидетелство за управление на мотоциклет от категория „А2” от не по-малко от две години.

2.1. Лице с правоспособност за категория „А” има право да управлява мотоциклет – двуколесно превозно средство без кош (категория L3e) или с кош (категория L4e), което има двигател с работен обем над 50 cм3, ако е с вътрешно горене, и/или с конструктивна максимална скорост, по-висока от 45 км/ч, както са определени съответно в чл.149, ал.1, т.1, букви „е“ и „з“ ЗДвП; Към тази категория се отнасят и МПС с три симетрично разположени колела (категория L5e), с двигател с работен обем над 50 куб.cм, ако е с вътрешно горене, и/или с конструктивна максимална скорост, по-висока от 45 км/ч, както са определени в чл.149, ал.1, т.1, буква „к“ ЗДвП.
2.2. Лице с права за управление на МПС от категория „А” има право да управлява и МПС от категория „АМ”.
2.3. Надграждайки придобитите за категория „А” знания, умения и поведение, чрез съответното за категорията обучение и след успешното полагане на съответните изпити, може да се придобие правоспособност за управление на МПС от категориите „В1”, „В” и „Т” (колесен трактор или трамвайна мотриса).

Курсът за придобиване на правоспособност категория „А” е разделен на две части:
– теоретично обучение – 4 часа “Общо устройство на мотоциклета”;
– практическо обучение – 20 учебни часа на мотоциклет Кавазаки ЕР 6Ф (650 куб.см). Обучението се провежда на полигон и в градски условия.

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОБУЧЕНИЕТО НА КАНДИДАТИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА:
1. Теоретичното обучение не може да надвишава 6 учебни часа за денонощие.
2. Практическото обучението по модула ПО “Управление на МПС” не може да надвишава 2 учебни часа за денонощие.
3. Продължителността на учебните часове е както следва:
а) за теоретичното обучение – 45 минути, като се осигурява време за почивка между часовете, минимум 10 минути; допуска се обучението да се организира на учебни блокове с продължителност от 2 учебни часа;
б) за практическото обучение – 50 минути.

От определената продължителност на учебния час за практическо обучение до 10 минути общо се използват за встъпителен /уводен/ и за заключителен инструктаж. Във встъпителния инструктаж преподавателят въвежда обучавания в съдържанието на групата умения, които трябва да се формират. В заключителния инструктаж преподавателят анализира работата на обучавания и посочва допуснатите грешки.

Кандидат, загубил правоспособността си за управление на МПС по реда на чл.157, ал.4 ЗДвП, подлежи на изследване за психологическа годност. Ако при това изследване се установи, че не отговаря на изискванията, определени с Наредба № 36, той не се допуска до обучение.

Когато по време на обучението или при изпита се установят признаци, че кандидатът за придобиване на правоспособност не отговаря на изискванията на Наредба № 36 и Наредбата по чл.152а ЗДвП, кандидатът трябва да премине съответно психологическо изследване или медицински преглед. Когато се установи, че кандидатът не отговаря на изискванията, обучението се прекратява или той не се допуска до изпит.

261 коментара


 1. Ангел Дянков каза:

  Здравейте,
  имам кат. А2 от миналата година, но септември навършвам 24 и искам да изкарам кат. А. Трябва ли да карам пълния брой часове, пълната такса и т.н. (бях дочул, че е възможно едва ли не директно да се кара изпит за кат. А) ?

  Поздрави,
  А.Дянков.

 2. Братоев и Борисов каза:

  Здравейте г-н Дянков,
  трябва да преминете обучение по практика от 14 учебни часа и да положите вътрешен изпит. Това е съкратен курс за кандидати с кат.А2.
  Ще има и отстъпка в цената.
  Поздрави.

 3. Желязко каза:

  Здравейте,на 15 години и 7 месеца съм,но в училището,където уча,основно се взима след 9клас а не след 8.това проблем ли е?

  • Братоев и Борисов каза:

   Здравей Желязко,
   да, проблем е – няма как да се запишеш за курс без диплома.
   Поздрави.

 4. nako каза:

  Какви пари е А1 В момента?

  • Братоев и Борисов каза:

   Здравей nako,
   ако нямаш правоспособност за кат.В, цената е 590 лв. с включени изпитни такси. Ако имаш правоспособност за кат.В, цената е 450 лв.
   Поздрави.

 5. Ангел каза:

  Здрвавейте. Имам кат.B от 2009 навършени 24 години мога да изкарам направо А кат. и на каква цена е в момента? След изкарване няма ограничение в кубертурата на управляемия мотор ?

  • Братоев и Борисов каза:

   Здравей Ангел,
   цената на кат.А е 450 лв.
   След изкарване на кат.А няма да имаш ограничения в кубатурата.
   Поздрави.

 6. Даниел каза:

  Здравейте,
  на 18 години и 9 месеца съм и искам да изкарам книжка за мотор. В момента позволено ли ми е да извадя категория А2 и след като направя 2 години стаж (тоест стана на 20) да изкарам категория А , след която няма да имам ограничения в кубатурата .

  • Братоев и Борисов каза:

   Здравей Даниел,
   можеш на 18 години да придобиеш кат.А2.
   След като имаш стаж 2 години с кат.А2, можеш да изкараш курс за кат.А.
   Поздрави.

 7. koko каза:

  здравейте претежавам сумпс от категория А която е извадена преди 10 години но сега изпитвам огромна нужда от категоря Б интересува ме трябва ли да минавам всички листовки на ново за да получа категория Б също така ме интересува дали ще получа останалите категории А1 и А2 автоматчески при положение че съм вадил книжката си преди десетина година по него време нямаше такова разделяне на категориите

  • Братоев и Борисов каза:

   Здравей Коко,
   за да изкараш кат.В, преминаваш обучение и изпит по теория + обучение и изпит по практика, независимо че притежаваш кат.А.
   След като притежаваш кат.А имаш правата и за кат.А1 и А2.
   Поздрави.

 8. любо каза:

  Здравейте, на 22 години съм имам кат.Б от 2010 година. Сега искам да изкарам и кат.А как стоят нещата в този случай?

  • Братоев и Борисов каза:

   Здравей Любо,
   за да изкараш кат.А, трябва да си на 24 години.
   В момента можеш да изкараш курс за кат.А2.
   Поздрави.

 9. Енчева каза:

  Здравейте!

  Имам кат.В, родена съм на 02.12.1990г. Ако се запиша на курсове за категория А в началото на м. Септември, кога мога да положа изпитите, съответно външен/вътрешен? Като цяло кога е удачно да се запиша за А кат.?

  Благодаря!
  Желая много безаварийни километри!

  • Братоев и Борисов каза:

   Здравейте г-жо Енчева,
   обучението трае около 3 седмици, което означава, че дори да Ви обучим по-рано, няма как да Ви явим на изпит пред ДАИ, докато не навършите 24 години!
   Поздрави.

 10. Васил Тодоров каза:

  Здравейте,
  Категория „L3e“ която споменавате в раздела „Катгория А“, включва ли мотоциклетите отговарящи на ограниченията за „А2“ или тези мотоциклети попадат в друга категория?

  • Братоев и Борисов каза:

   Здравейте г-н Тодоров,
   категориите „L3е“ са за нуждите на типовото одобряване. Да, кат.А2 спада към категория „L3е“.
   Ограниченията за кат.А2 си остават в сила, т.е. Чл.150а, ал.(2), т.3 от ЗДвП.
   Поздрави.

Пишете на кирилица!

Коментари, написани неграмотно и на латиница, няма да бъдат одобрявани.